spoločenská zodpovednosť

AGENDA 2030 & SDGS

Agenda 2030 je plán udržateľného rozvoja prijatý Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2015. Zahŕňa súbor cieľov a opatrení, ktoré majú viesť k udržateľnému rozvoju na celosvetovej úrovni. Vyzýva všetky krajiny, organizácie a občanov, aby spolupracovali a prijali opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030.

Agenda 2030 je založená na myšlienke, že udržateľný rozvoj je možný iba vtedy, keď sú zohľadnené ekonomické, sociálne a environmentálne faktory. Agenda má 17 hlavných cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDGs) a 169 cieľových ukazovateľov, ktoré sú globálnym rámcom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja do roku 2030.

Tieto ciele sa týkajú rôznych aspektov udržateľného rozvoja vrátane odstránenia chudoby, zlepšenia vzdelávania, podpory zdravia a blahobytu, dosiahnutia rovnosti pohlaví, udržateľného hospodárskeho rastu, ochrany životného prostredia a mnohých ďalších oblastí. Každý cieľ má svoje vlastné ciele a ukazovatele, ktoré slúžia ako merateľné ciele na sledovanie pokroku v dosahovaní udržateľného rozvoja.

SDGs sú významným nástrojom pre zameranie svetových úsilí na riešenie sociálnych, environmentálnych a ekonomických výziev s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj a zlepšiť životné podmienky ľudí po celom svete.

Našimi rôznorodými aktivitami prispievame k napĺňaniu všetkých 17 Cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030, ale najmä k cieľom:
2 Žiadny hlad, 8 Dôstojná práca a ekonomický rast, 12 Zodpovedná spotreba a výroba, 13 Ochrana klímy, 17 Partnerstvá za ciele.

MYSLÍME NA VÁŠ ÚSPECH AJ NA PLANÉTU 

NÁŠ SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP JE ZALOŽENÝ NA 4 ZÁKLADNÝCH PILIEROCH:

Životné prostredie a zmena klímy

Viac  info 

Podpora komunít a spoločenstiev

Viac info

Ľudia a firemná kultúra

Viac info

Etika, dôvera a férový prístup

Viac info