Právne aspekty

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na týchto webových stránkach uvádzala iba správne a úplné informácie a dáta. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné a/alebo úplné. To isté platí aj pre ostatné odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľov odkazujú. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ dostane prostredníctvom týchto externých odkazov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a dopĺňať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah webových stránok spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií alebo dát, najmä použitie textov, časti textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o., ako aj akákoľvek súvisiaca činnosť, jej dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadia výlučne slovenským právom. Miestne príslušný je súd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. a správca týchto webových stránok si vyhradzujú právo kedykoľvek zablokovať prístup užívateľom, ktorí porušia internetovú etiku.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1881. 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 45952671 spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.. 69153/B
DIČ: 2023150701
IČ DPH: SK2023150701
Konatelia spoločnosti:
Romain Vincent, Allen David Burkhardt, Volkan Buyruk, Silvia Pokrývková, Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD.

Kontaktná osoba:
Miriam Čilijaková, Head of HR and Communications

Tel.: +421 (904) 781460
E-mail: miriam.cilijakova@metro.sk