Obchodné podmienky

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Registrovaná: Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B

Sídlo: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 45952671, IČ DPH: SK2023150701, DIČ: 2023150701

Všeobecné a zvláštne obchodné podmienky spoločnosti METRO Cash &Carry SR s.r.o. sú účinné od 01. 11. 2017.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len spoločnosť METRO) je obchodnou spoločnosťou, ktorá zaisťuje predaj tovaru vo svojich veľkoobchodných strediskách formou cash and carry registrovaným podnikateľským subjektom a korporáciám (ďalej len zákazníkom), ktorí s ňou majú uzatvorenú registráciu, vydané zákaznícke karty, a tým uzatvorili zmluvu o predaji, ktorá sa riadi s odvolaním na ustanovenie § 261 obchodného zákonníku touto normou.

1.2. Zákaznícka karta sa zákazníkovi vydáva po splnení podmienok na jej vydanie, najviac dvoma oprávneným zástupcom zákazníka /jedna na majiteľa registrácie + 4 držitelia/ - určeným fyzickým osobám (držiteľom karty). O prípadných výnimkách rozhoduje v oprávnených prípadoch vedenie spoločnosti METRO.

1.3. Držiteľov karty určuje výhradne zákazník, t. j. osoba oprávnená zaňho konať. Všetky nákupy realizované na základe vydanej zákazníckej karty sú vedené pod menom a na účet zákazníka.

2. Podmienky registrácie a vydanie zákazníckej karty

2.1. Novým zákazníkom, korporáciám a podnikateľským subjektom prevádzkujúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia vydá zákaznícke oddelenie veľkoobchodného strediska neprenosnú zákaznícku kartu na základe žiadosti o registráciu a po:
• predložení živnostenského oprávnenia (ŽL, KL alebo iné oprávnenie apod.) a
• predložení potvrdenia o aktívnom podnikaní (nahliadnutie do prihlášky DÚ, SSSZ, posledného daňového priznania – iba prvej strany s potvrdením príslušného DÚ apod.) a
• vyplnení žiadosti o registráciu a súhlase s obchodnými podmienkami spoločnosti METRO.

2.2. Registrovaným zákazníkom v prípade straty, zmeny osoby oprávneného držiteľa a v ďalších prípadoch odsúhlasených oprávneným pracovníkom vydá zákaznícke oddelenie veľkoobchodného strediska novú kartu za poplatok, ktorého výška je uvedená v aktuálnom cenníku spoločnosti METRO.

2.3. Vlastníkom karty je spoločnosť METRO, ktorá je oprávnená v konkrétnych prípadoch použitie karty zablokovať alebo ju odobrať.

2.4. O prípadnom vydaní novej zákazníckej karty zákazníkovi, ktorému bola karta pôvodne zablokovaná, rozhodne na základe písomnej žiadosti oprávnený pracovník vedenia spoločnosti METRO.

2.5. Na jedno IČO možno uzavrieť jednu registráciu. O prípadných výnimkách rozhoduje v oprávnených prípadoch vedenie spoločnosti METRO.

2.6. Spoločnosť METRO je oprávnená vydať aj iné ako štandardné zákaznícke karty, ktoré vyhradzujú užšie podmienky spolupráce.

3. Zrušenie registrácie, zablokovanie zákazníckej karty a odstúpenie spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. od zmluvy.

3.1. Registrovaným zákazníkom spoločnosti METRO, ktorí:
• o zablokovanie zákazníckej karty sami požiadajú alebo
• zneužijú zákaznícku kartu, alebo jej zneužitie treťou osobou vedome či nevedome pripustia alebo
• v prípade, že držitelia karty alebo osoby prizvané držiteľom sú preukázateľne pristihnuté pri krádeži vo veľkoobchodnom stredisku spoločnosti METRO alebo
• v období stanovenom spoločnosťou METRO nerealizujú nákup a nedosiahnu obratový limit stanovený spoločnosťou METRO, alebo
• opakovane nerešpektujú bezpečnostné opatrenia spoločnosti METRO, alebo
• ukončia či prerušia svoju podnikateľskú činnosť, alebo
• inak výrazne porušia svoje záväzky či povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, úmyselne či z nedbanlivosti poškodia spoločnosť METRO alebo jej dobré meno priamo alebo aj v spojitosti, konajú v rozpore s dobrými mravmi alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami,

spoločnosť METRO zákaznícku kartu zablokuje a odstúpi od zmluvy so zákazníkom.

3.2. Zákazníkovi sa karta odoberie v zákazníckom oddelení veľkoobchodného strediska. V opačnom prípade je povinný kartu bez zbytočného odkladu vrátiť, inak je spoločnosť oprávnená žiadať náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty a náhradu prípadnej škody.

3.3. Ak zákazník spoločnosti METRO ukončí alebo preruší z akýchkoľvek dôvodov svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu spoločnosť na tento fakt upozorniť a spoločnosti kartu vrátiť, inak je spoločnosť oprávnená žiadať náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty od jej oprávnených držiteľov.

3.4. Spoločnosť METRO je oprávnená kartu zablokovať aj z iných dôvodov bez toho, aby došlo k odstúpeniu od zmluvy (napr. v súvislosti s upozornením na nevyzdvihnutú reklamáciu, dôležitým oznámením zákazníkovi a i.)

3.5. Zmeny registrácie je oprávnený vykonávať výhradne registrovaný podnikateľ alebo osoba oprávnená za podnikateľský subjekt konať. V prípade, že zmenu registrácie bude požadovať ktorýkoľvek oprávnený držiteľ zákazníckej karty, spoločnosť METRO má za to, že tak koná na základe mandátu registrovaného zákazníka.

4. Osobitné obchodné podmienky

4.1. Spoločnosť METRO si vo svojich veľkoobchodných strediskách predovšetkým vyhradzuje právo:
• odmietnuť vstup, nákup a zablokovať zákaznícku kartu osobám, ktoré iným identifikačným preukazom (vodičský preukaz, občiansky preukaz, pas a i.) nepreukážu pri vstupe do veľkoobchodného strediska oprávnené disponovanie s kartou
• odmietnuť vstup viac ako jednej osobe v sprievode držiteľa zákazníckej karty
• odmietnuť hlavne z bezpečnostných dôvodov prístup deťom pod 140 cm
• odmietnuť prístup osobám s osobnou batožinou presahujúcou určený rozmer, ktorá nebola uložená v bezpečnostných schránkach pri vstupe do veľkoobchodného strediska
• odmietnuť prístup osobám s fotoaparátmi, videokamerami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť ostatné osoby a majetok vo veľkoobchodnom stredisku
• vykonať kontrolu správnosti účtovania zákazníckeho nákupu pred východom z nákupného strediska
• zhromažďovať údaje a informácie o zákazníkoch a ich nákupoch
• robiť obrazové záznamy prevádzky veľkoobchodného strediska v priebehu celého dňa
• prechodu vlastníctva zakúpeného tovaru až po opustení veľkoobchodného strediska

4.2. Vo veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO nie je dovolené bez súhlasu riaditeľa veľkoobchodného strediska a vedenia spoločnosti robiť obrazové ani zvukové záznamy.

4.3. Na základe registrácie zákazníka pre účely služieb poskytovaných spoločnosťou METRO, môžu byť zákazníkovi pridelené prístupové údaje, na základe ktorých je zákazník oprávnený objednávať či nakupovať tovar u spoločnosti METRO. Všetky prístupové údaje, vrátane hesla do akejkoľvek aplikácie spoločnosti METRO, sú prísne dôverné a zákazník je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť, neoznamovať ich akejkoľvek tretej osobe a neumožniť ani ich využívanie akoukoľvek treťou osobou.

Všetky individuálne ceny tovaru či individuálne cenové ponuky oznámené v akejkoľvek forme spoločnosťou METRO zákazníkovi sú súčasťou obchodného tajomstva spoločnosti METRO a zákazník je povinný o nich zachovávať prísnu mlčanlivosť, neoznamovať ich akejkoľvek tretej osobe a neumožniť ani ich využívanie akoukoľvek treťou osobou.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany zákazníka je spoločnosť METRO oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa príslušných obchodných podmienok a súčasne zrušiť registráciu, ktorá oprávňuje zákazníka k nakupovaniu tovaru od spoločnosti METRO a vymáhať od zákazníka všetky škody, ktoré spoločnosti METRO v tomto dôsledku vznikli.

4.4. Spoločnosť METRO je oprávnená navrhovať zmeny týchto obchodných podmienok. Spoločnosť METRO poskytne zákazníkovi informácie o navrhovanej zmene týchto obchodných podmienok najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred navrhovaným dňom ich účinnosti. Informácie o navrhovanej zmene, vrátane informácie o navrhovanom dni účinnosti, poskytne spoločnosť METRO zákazníkovi písomne či iným spôsobom komunikácie, ktorý má s ním dohodnutý. Spoločnosť METRO je povinná mať navrhované znenie týchto obchodných podmienok k dispozícií vo svojich veľkoobchodných strediskách a umiestniť ich i na webovej stránke https://www.metro.sk/obchodne-podmienky . Pokiaľ zákazník nevyužije svoje právo písomne odmietnuť navrhovanú zmenu týchto obchodných podmienok najneskôr jeden (1) kalendárny deň pred navrhovaným dňom účinnosti takejto zmeny, platí, že navrhovanú zmenu týchto obchodných podmienok prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého spoločnosťou METRO. V prípade, že zákazník vyššie uvedeným spôsobom odmietne návrh spoločnosti METRO na zmenu týchto obchodných podmienok, tak mu vzniká právo písomne vypovedať zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou METRO podľa týchto obchodných podmienok a po dobu výpovednej doby budú pre zákazníka naďalej platné a účinné podmienky v znení pred navrhovanou zmenou. Výpovedná doba je v takom prípade tridsať (30) kalendárnych dní a začína plynúť doručením výpovede spoločnosti METRO. Ak zákazník navrhovanú zmenu týchto obchodných podmienok písomne neodmietne alebo navrhovanú zmenu obchodných podmienok odmietne, ale nevyužije vzniknuté právo, ktoré mu umožňuje zmluvu uzatvorenú podľa týchto obchodných podmienok vyššie uvedeným spôsobom písomne vypovedať, tak platí, že navrhovanú zmenu týchto obchodných podmienok prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého spoločnosťou METRO.


Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky