Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.

(ďalej len „Podmienky“)

Obchodné podmienky

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Registrovaná: Okresným súdom Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B

Sídlo: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 45952671, IČ DPH: SK2023150701, DIČ: 2023150701

Všeobecné a zvláštne obchodné podmienky spoločnosti METRO Cash &Carry SR s.r.o. sú účinné od 01. 11. 2017.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B, IČO: 45952671, IČ DPH: SK2023150701, DIČ: 2023150701, (ďalej len „spoločnosť METRO“) je obchodnou spoločnosťou, ktorá zaisťuje predaj tovaru vo svojich veľkoobchodných strediskách formou cash and carry registrovaným podnikateľským subjektom a korporáciám, ktorí s ňou majú uzatvorenú registráciu, vydané zákaznícke karty, a tým uzatvorili (rámcovú) zmluvu o predaji, ktorá sa riadi týmito Podmienkami.
1.2 Tieto Podmienky upravujú vytvorenie registrácií a vydanie METRO karty (ako je uvedené nižšie) zákazníkovi a podmienky jej použitia.

2. Podmienky registrácie a vydanie METRO karty
2.1 Obchodným korporáciám a podnikateľským subjektom prevádzkujúcim svoju podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní alebo na základe iného oprávnenia (ďalej len „zákazník/zákazníci“) vydá zákaznícka recepcia spoločnosti METRO (nachádzajúca sa pri vstupe do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO) neprenosnú zákaznícku kartu (ďalej len „METRO karta“) na základe žiadosti o registráciu a po:
a) predložení živnostenského oprávnenia alebo obdobného oprávnenia (u osôb podnikajúcich na základe zvláštneho právneho predpisu) a
b) preukázaní o aktívnom podnikaní (nahliadnutie do prihlášky DÚ, SSSZ, posledného daňového priznania – iba prvej strany s potvrdením príslušného DÚ apod.) a
c) vyplnení žiadosti o registráciu a súhlase s týmito Podmienkami.
2.2 Žiadosť o registráciu je možné podať i elektronicky na adrese www.metro.sk, s tým, že pre potreby prevzatia plastovej METRO karty je nutné, aby sa zástupca zákazníka dostavil osobne na zákaznícku recepciu veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO.
2.3 Na jednu zákaznícku registráciu je možné vydať až 5 METRO kariet a to fyzickým osobám, ktoré určí zákazník. Držiteľom METRO karty môže len fyzická osoba, ktorá ma viac ako 15 rokov. Držiteľ karty sa musí dostaviť osobne na zákaznícku recepciu veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO, aby si kartu prevzal a podpísal s tým súvisiacu dokumentáciu. O prípadných výnimkách rozhoduje v oprávnených prípadoch vedenie spoločnosti METRO.
2.4 Držiteľa/držiteľov METRO karty k registrácií určuje výhradne registrovaný zákazník, resp. osoba oprávnená zaňho konať. Všetky nákupy realizované na základe ktorejkoľvek takto vydanej karty sú vykonávané menom a na účet zákazníka.
2.5 Zákazník je oprávnený v súvislosti so svojim podnikaním na základe METRO kariet, ktoré sú vydaním ním určeným držiteľom METRO kariet nakupovať tovar vo veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO  a využívať iné spoločnosťou METRO ponúkanú služby.
2.6 Registrovaným zákazníkom v prípade straty METRO karty, zmeny osoby oprávneného držiteľa METRO karty a v ďalších prípadoch odsúhlasených oprávneným pracovníkom spoločnosti METRO vydá zákaznícka recepcia veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO novú kartu.
2.7 Vlastníkom METRO karty je spoločnosť METRO, ktorá je oprávnená v konkrétnych prípadoch použitie METRO karty zablokovať alebo ju odobrať.
2.8 Spoločnosť METRO je oprávnená vydať aj iné ako štandardné METRO karty, ktoré upravujú užšie podmienky spolupráce, a to na základe individuálnej dohody so zákazníkom.
2.9 METRO karta môže byť využívaná aj v elektronickej forme napr. v aplikáciách spoločnosti METRO. Elektronická METRO karta je výlučne elektronickým vyjadrením už existujúcej plastovej (fyzickej) karty.

3. Zrušenie registrácie a odstúpenie od zmluvy o predaji zo strany spoločnosti METRO
3.1 Registráciu zákazníka je možné zrušiť (odstúpením od zmluvy o predaji) a METRO kartu odňať (resp. zablokovať) v nasledovných prípadoch, ak:
a) zablokovanie METRO karty požiada sám zákazník alebo
b) dôjde k odstúpeniu od zmluvy o predaji, čím dôjde aj k zrušeniu registrácie, alebo
c) zákazník zneužije METRO kartu, alebo jej zneužitie treťou osobou vedome či nevedome umožní alebo
d) v prípade, že zákazník alebo držitelia METRO karty vydanej k jeho registrácií sú preukázateľne pristihnuté pri krádeži vo veľkoobchodnom stredisku spoločnosti METRO alebo
e) zákazník v období 24 po sebe nasledujúcich mesiacov nerealizuje nákup, alebo
f) zákazník alebo držitelia METRO karty vydanej k jeho registrácií opakovane nerešpektujú bezpečnostné opatrenia spoločnosti METRO, alebo
g) zákazník ukončí či preruší svoju podnikateľskú činnosť, alebo
h) zákazník inak poruší svoje záväzky či povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou METRO (v nadväznosti na registráciu), úmyselne či z nedbanlivosti poškodia spoločnosť METRO alebo jej dobré meno priamo alebo aj v spojitosti, konajú v rozpore s dobrými mravmi alebo obvyklými obchodnými zvyklosťami.
3.2 V prípade, ak nie je zákazníkovi odobraná METRO karta z dôvodov uvedených vyššie zákazníckou recepciou veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO, je zákazník povinný METRO kartu po jej zablokovaní bez zbytočného odkladu spoločnosti METRO vrátiť, inak je spoločnosť METRO oprávnená žiadať náhradu nákladov spojených s vymáhaním karty a náhradu prípadnej škody.
3.3 Ak zákazník spoločnosti METRO ukončí alebo preruší z akýchkoľvek dôvodov svoju podnikateľskú činnosť, je povinný bez zbytočného odkladu spoločnosť METRO o tejto skutočnosti informovať a všetky METRO karty vydané k jeho registrácií vrátiť, inak je spoločnosť METRO oprávnená jej vydanie vymáhať spolu s úhradou náhrady nákladov spojených s vymáhaním karty od jej oprávnených držiteľov.
3.4 Spoločnosť METRO je oprávnená kartu zablokovať aj z iných dôvodov bez toho, aby došlo k odstúpeniu od zmluvy o predaji (napr. v súvislosti s upozornením na nevyzdvihnutú reklamáciu, dôležitým oznámením zákazníkovi a i.)
3.5 Zmeny registrácie je oprávnený vykonávať výhradne registrovaný zákazník. Držiteľ karty je oprávnený vykonávať len zmeny, ktoré sa týkajú jeho osoby .

4. Zvláštne obchodné podmienky
4.1 Spoločnosť METRO si vo svojich veľkoobchodných strediskách predovšetkým vyhradzuje právo:
a) odmietnuť vstup do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO, nákup a zablokovať METRO kartu osobám, ktoré iným identifikačným preukazom (vodičský preukaz, občiansky preukaz, pas a i.) nepreukážu pri vstupe do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO oprávnené disponovanie s kartou,
b) odmietnuť vstup do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO viac ako jednej osobe v sprievode držiteľa METRO karty,
c) odmietnuť hlavne z bezpečnostných dôvodov vstup do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO deťom pod 140 cm výšky,
d) odmietnuť vstup do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO osobám s osobnou batožinou presahujúcou určený rozmer, ktorá nebola uložená v bezpečnostných schránkach pri vstupe do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO,
e) odmietnuť vstup do veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO osobám s fotoaparátmi, videokamerami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť ostatné osoby a majetok vo veľkoobchodnom stredisku spoločnosti METRO,
f) vykonať kontrolu správnosti účtovania zákazníckeho nákupu pred východom z veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO,
g) zhromažďovať údaje a informácie o zákazníkoch a ich nákupoch v súlade s platnými právnymi predpismi,
h) robiť obrazové či zvukové záznamy prevádzky veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO a to kedykoľvek v priebehu celého dňa,
i) prechodu vlastníctva zakúpeného tovaru z vlastníctva spoločnosti Metro do vlastníctva zákazníka až po opustení veľkoobchodného strediska spoločnosti METRO.
4.2 Vo veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO nie je dovolené bez súhlasu riaditeľa veľkoobchodného strediska a vedenia spoločnosti METRO robiť obrazové ani zvukové záznamy.
4.3 Na základe registrácie zákazníka pre účely služieb poskytovaných spoločnosťou METRO, môžu byť zákazníkovi pridelené prístupové údaje, na základe ktorých je zákazník oprávnený objednávať či nakupovať tovar u spoločnosti METRO. Všetky prístupové údaje, vrátane hesla do akejkoľvek aplikácie spoločnosti METRO, sú prísne dôverné a zákazník je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť, neoznamovať ich akejkoľvek tretej osobe a neumožniť ani ich využívanie akoukoľvek treťou osobou.
4.4 Všetky individuálne ceny tovaru či individuálne cenové ponuky oznámené v akejkoľvek forme spoločnosťou METRO zákazníkovi sú súčasťou obchodného tajomstva spoločnosti METRO a zákazník je povinný o nich zachovávať prísnu mlčanlivosť, neoznamovať ich akejkoľvek tretej osobe a neumožniť ani ich využívanie akoukoľvek treťou osobou.
4.5 V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti zo strany zákazníka je spoločnosť METRO oprávnená odstúpiť od zmluvy o predaji a súčasne zrušiť registráciu, ktorá oprávňuje zákazníka k nakupovaniu tovaru od spoločnosti METRO a vymáhať od zákazníka všetky škody, ktoré spoločnosti METRO v tomto dôsledku vznikli.
4.6 Registráciou zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami, porozumel im v plnom rozsahu a súhlasí s nimi.
4.7 Všetky záležitosti neobsiahnuté v týchto Podmienkach budú riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
4.8 Tieto Podmienky sú dostupné na www.metro.sk a v každom veľkoobchodnom stredisku spoločnosti METRO v Slovenskej republike.
4.9 Spoločnosť METRO si vyhradzuje právo tieto Podmienky jednostranne zmeniť či doplniť. O doplnení či zmene Podmienok bude zákazník vždy informovaný na webových stránkach spoločnosti METRO. Všetky zmeny Podmienok budú účinné ich zverejnením na www.metro.sk a vo veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO na území Slovenskej republiky ak neurčí spoločnosť METRO inak. Pokiaľ zákazník po zverejnení zmien Podmienok nezruší svoju registráciu spôsobom uvedeným v článku 3. bodu 3.1 písm. b) , a to v lehote 30 dní od účinnosti zmeny či doplnenia týchto Podmienok, má sa za to, že s novým znením Podmienok súhlasí a nimi viazaný.
4.10 Tieto Podmienky sú účinné od 1.6.2023.

Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa