Diverzita, inklúzia a rovnosť

V METRO pracujú ľudia s veľmi rôznorodými pracovnými profilmi, preto považujeme za nevyhnutné vytvárať inkluzívnu pracovnú kultúru „Jedno METRO“, kde sa každý zamestnanec a každá zamestnankyňa cítia akceptovaní a rovní.

V roku 2023 sme sa stali signatármi Charty diverzity.

Etický kódex - každý zamestnanec a zamestnankyňa sa môže obrátiť na Compliance špecialistu, prípadne môže využiť formulár pre nahlásenie porušovania pravidiel.

Vzdelávanie

Zamestnancom a zamestnankyniam poskytujeme rôzne školenia, cez interný portál majú prístup k desiatkam online školení v rôznych témach.

V rámci skupiny METRO AG ponúkame rôzne vzdelávacie programy ako METRO Sustainable leadership, Future Leaders, či rôzne interné akadémie.

V rámci programu METRO Potentials podporujeme talenty, absolventov a absolventky škôl, ktorých počas 2 rokov vyškolíme a pripravíme na manažérsku pozíciu v rámci firmy.

Novinkou je interný seminár v témach ESG určený pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne.

Work-life balance a wellbeing

Sme si vedomí dôležitosti vytvárania life-work rovnováhy, preto naši zamestnanci a zamestnankyne majú flexibilnú pracovnú dobu, môžu pracovať z domu, môžu využívať tzv. rekondičné voľno, rôzne pro-rodinné benefity a osobne sa rozvíjať.

Rovnako dôležité je naše zdravie, podporujeme wellbeing, organizujeme hodiny jogy priamo na pracovisku, máme dni zdravia, vitamínové balíčky a pod.

Pravidelne sa zapájame do kampane „Do práce na bicykli“, ktorá prispieva k lepšiemu zdraviu, lepšej nálade na pracovisku, ale aj k čistejšiemu životnému prostrediu. Zamestnanci a zamestnankyne majú k dispozícii sprchy a chránený prístrešok pre parkovanie bicyklov.

Dobrovoľníctvo

Aktívne sa angažujeme v dobrovoľníckych aktivitách, pretože veríme v dôležitosť spoločenskej zodpovednosti a pozitívny vplyv, ktorý môžeme mať na našu komunitu.

Naše zamestnankyne a zamestnanci sa každoročne zapájajú do podujatia Naše Mesto, ktoré je najväčším podujatím firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Prispievajú tak svojim časom, energiou a zručnosťami.

Veríme, že spoločne môžeme meniť svet a prinášať zmenu tam, kde je to potrebné. Sme hrdí na našu dobrovoľnícku činnosť a hodnotu, ktorú tým prinášame našej firme, našim zamestnancom, životnému prostrediu a celej komunite.