Štatút súťaže METRO Cash & Carry SR s.r.o. s názvom „Vyhrajte METRO balíček na pečenie s našou interaktívnou hrou“

I. CIEĽ SÚŤAŽE
Súťaž na Instagram profile metro_sk (ďalej iba „súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom instragramového účtu https://www.instagram.com/metro_sk/.
Cieľom súťaže je zapojenie a potenciálne získavanie nových fanúšikov - followerov IG účtu, podpora
a propagácia značky METRO a prezentácia vlastných značiek.

II. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. Registrovaná: Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B Sídlo: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671, IČ DPH: SK2023150701, DIČ: 2023150701 (ďalej len „usporiadateľ“).
2. Organizátorom súťaže je reklamná agentúra daren & curtis, s.r.o.
Registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, Vložka č. 45168/B
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 36755311, IČ DPH: SK 2022352904, DIČ: 2022352904 (ďalej len „organizátor“).

III. TRVANIE SÚŤAŽE A LOKALIZÁCIA
1. Súťaž trvá od zverejnenia príspevku 14.11.2023 08:00:00 do 26.11.2023 23:59:59 vrátane (ďalej iba
„doba trvania súťaže“).
2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

IV. ODMENY A VÝHRY V SÚŤAŽI
1. Usporiadateľ do súťaže poskytol ako výhru pre víťaza balíček na pečenie.
2. Vyhrať môže komentár a správa so screenshotom, tak ako uvádza tento štatút. Tie
vyberie porota zložená zo zástupcov usporiadateľa a organizátora súťaže.
3. Komentáre musia byť vložené do komentárov pod súťažný príspevok do okamžiku ukončenia súťaže
a spĺňajúce všetky podmienky súťaže. Screenshoty hry musia byť poslané do súkromných správ na IG účte „metro_sk“.
4. Nevyhnutnou podmienkou pre zapojenie sa do súťaže je aj udelenie „follow“ IG účtu metro_sk
5. Výhercu organizátor žrebuje využitím náhodného procesu - žrebovania. Žrebovanie prebehne po
ukončení súťaže a víťazi budú vyhlásení do 27.11.2023.
6. Výherca bude označený priamo v súťažnom komentári ako vyhrávajúci komentár a zároveň bude
požiadaný, aby kontaktoval usporiadateľa súkromnou správou a zaslal kontaktnú adresu pre
doručenie výhry.
7. V prípade, že sa do 10 dní po oznámení výhercu sám výherca neozve, zaniká nárok na výhru a výhra
bude poskytnutá inému súťažiacemu, ktorého komentár aj správa boli ďalšie v poradí.
8. Usporiadateľ si vyhradzuje lehotu 14 pracovných dní od zaslania adresy na dodanie výhry výhercovi.

V. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
1. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov ku dňu účasti v súťaži a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, mimo osôb podľa článku V. odstavca 2 týchto Pravidiel (ďalej aj „účastník“). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek účastníka predložením dokladu obsahujúceho potrebnú informáciu.
2. Zamestnanci organizátora, usporiadateľa ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.
3. Podmienkou účasti v súťaži je registrácia súťažiaceho na facebookových stránkach. Registráciu do
súťaže a súhlas s pravidlami súťaže súťažiaci potvrdzuje príspevkom v súťaži.

4. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz a vyhrať môže iba raz za celú dobu trvania súťaže.
Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služby, alebo uhradenie akéhokoľvek
iného vkladu. Každý účastník sa môže zúčastniť súťaže výlučne za seba, zastúpenie účastníka inou osobou alebo konanie za inú osobu (bez ohľadu na udelenie súhlasu) je vylúčené.
5. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa súťaže iba s jednou odpoveďou v komentári pod súťažným
príspevkom na stránke účtu metro¬_sk - https://www.instagram.com/metro_sk/. Upravené
odpovede budú zo súťaže automaticky vylúčené.
6. Účastník svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v tomto štatúte.

VI. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Základným predpokladom účasti v súťaži je zapojenie sa do interaktívnej hry, poslanie screenshotu do súkromných správ IG účtu METRO a súťažný komentár.
2. Výhercov organizátor žrebuje využitím náhodného procesu - žrebovania. Žrebovanie prebehne po
ukončení súťaže a víťazi bude vyhlásení do 27.11.2023.
3. Súťažné komentáre alebo fotografie nesmú:
a) byť v rozpore s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrovanie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, s
obecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti, alebo ktoré by znižovalo ľudskú dôstojnosť;
c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému jednaniu;
f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, hlavne práva autorské alebo práva súvisiace s právami autorskými, práva k priemyselnému vlastníctvu ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;
g) obsahovať skrytú reklamu;
h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno usporiadateľa alebo organizátora.
i) byť v rozpore s pravidlami facebookovej stránky Usporiadateľa.
4. Rozhodnutie o tom, či súťažný komentár a správa splňuje podmienky tohto odstavca, náleží výhradne organizátorovi.
5. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný komentár majúci za následok
nemožnosť použitia komentára pre účely súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na
strane súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane usporiadateľa.
6. Nahraním súťažného komentára alebo fotografie udeľuje súťažiaci súhlas so zverejnením súťažného komentára alebo fotografie a s uvedením mena aj bez uvedenia mena autora a ďalej udeľuje povolenie k akýmkoľvek úpravám alebo prípadnej zmene alebo zásahu do súťažného komentára pre účely použiteľnosti v rámci súťaže.
7. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažný komentár a správa, ktoré nesplňujú podmienky stanovené v týchto Pravidlách nezaradiť do súťaže alebo ich zo súťaže kedykoľvek po dobu trvania súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

VII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny usporiadateľom súťaže je daň povinný zraziť usporiadateľ súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny
usporiadateľom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350 € sú oslobodené od
dane.
2. Ak hodnota výhry presiahne 350 €, je účastník súťaže (výherca) povinný podľa zákona č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu
za podmienok uvedených v predmetnom zákone.
3. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť a to bezodkladne ako sa o výhre dozvedel.
4. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže (výherca) sám. Usporiadateľ žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu).

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Súťažiaci môžu byť kontaktovaní spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o. v súvislosti s touto
súťažou.
2. Organizátor ani usporiadateľ nehradia účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v
súvislosti s ich účasťou v súťaži, preberaním výhry a pod..
3. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry.
4. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u usporiadateľa. Na výhru sa nevzťahuje záruka.
5. Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, alebo jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Usporiadateľ môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
6. Počas preberania výhry a jej využívania, je výherca povinný plne rešpektovať pokyny usporiadateľ
alebo organizátora, prípadne nimi poverenej osoby.
7. Účastník stráca nárok na výhru, ak nesplní podmienky súťaže stanovené organizátorom súťaže.
Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať.
8. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými a / alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.
9. Výhra bude odovzdaná výhercovi poštovými službami / kuriérom na adresu, ktorú výherca uvedie pre účely doručenia.
10. V prípade, že výhercom je osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, preberie výhru zákonný zástupca výhercu. Zákonný zástupca musí pri preberaní výhry preukázať svoje postavenie vo vzťahu k výhercovi.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účasťou v tejto súťaži podľa článku V. týchto Pravidiel dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas (berie na vedomie) k spracovaniu poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa a e-mailová adresa za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, vyhodnotenie súťaže a zaslanie výhier.
2. Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré
upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje zákon č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy dľa čl.6 odst. 1. písm. b) GDPR
4. Usporiadateľ spracováva osobné údaje po dobu 6 mesiacoch od skončenia súťaže.
5. Osobné údaje budú poskytované len subjektom, ktorým osobné údaje poskytuje organizátor na
základe zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii a ani k profilovaniu. V prípade výhry Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko
budú zverejnené na webových stránkach organizátora súťaže a na sociálnych sieťach.
6. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov usporiadateľovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby,
ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na
prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom

spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.
7. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe
prostredníctvom e-mailovej adresy: info@metro.sk
8. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu poverenec@metro.sk
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla usporiadateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si usporiadateľ vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach
týkajúcich sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou
rozhodovať usporiadateľ, s čím účastník bezvýhradne súhlasí. Oprávnenia a postup usporiadateľa podľa tohto odseku, nezakladajú žiadne nároky účastníka.
2. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V
prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na
akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z
porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.
3. Organizátor je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže ako i kedykoľvek po jej skončení
prekontrolovať oprávnenie účastníka súťaže na jeho účasť v súťaži alebo konanie v súťaži, pričom v prípade potreby je účastník súťaže povinný poskytnúť organizátorovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tohto štatútu môže byť súťažiaci zo súťaže vyradený a/alebo v
prípade, ak už došlo k odovzdaniu výhry, účastník súťaže je bezodkladne povinný výhru vrátiť späť usporiadateľovi.
4. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácií týkajúcich
sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.
5. Výhru z tejto súťaže nie je možné previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ súťaže je zároveň oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť druhy výhier.

V Bratislave, dňa 10.11. 2023
METRO Cash & Carry SR s.r.o. daren & curtis, s.r.o.