Operačný program kvalita životného prostredia

Názov projektu:
FVE METRO Zvolen

Hlavný cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je „Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na energetickej spotrebe v spoločnosti METRO Cash & Carry SR s. r. o.“.

Zazmluvnená výška NFP:
151 453,99 EUR

Hlavná aktivita projektu:
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu – Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Miestom realizácie projektu je predajná hala so súpisným číslom 7167 na parcele č. 3445/75 s okolitými pozemkami na parcelách č. 3445/36, 3445/37 a 3447/6 v katastrálnom území Zvolen v na adrese Stráž 17, Zvolen.

Realizáciou hlavnej aktivity projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • P0290 – počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1 (podnik),
  • P0706 – zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,3977 MW,
  • P0705 – zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0,3977 MWe,
  • P0080 – množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 301,899 MWh/rok,
  • P0103 – odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 77,434 t ekviv. CO2.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Webové sídlo RO – www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO – www.siea.sk
Webové sídlo: ÚV SR – www.partnerskadohoda.gov.sk

Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa