Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Všeobecné informácie

a) Úvod

Tento dokument je určený na to, aby sme Vás v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov („nariadenie GDPR“) a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov informovali o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a ďalej o Vašich právach týkajúcich sa tohto spracúvania.


b) Prevádzkovateľ osobných údajov

My, spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., , oddiel Sro, vložka č. 69153/B, sme prevádzkovateľ osobných údajov podľa nariadenia GDPR, a preto nesieme primárnu zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov, ako je vysvetlené nižšie. V prípade otázok alebo žiadostí týkajúcich sa spracúvania údajov sa, prosím, obráťte na nášho poverenca pre ochranu údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

c) Poverenec pre ochranu osobných údajov

Na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Poverenec GDPR, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, E-mail: poverenec@metro.sk.

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné, avšak v niektorých prípadoch bez ich poskytnutia nemáme možnosť sprostredkovať alebo poskytnúť Vám príslušnú službu, výhodu, plnenie a pod., alebo vyhovieť Vašej žiadosti, sťažnosti alebo inej požiadavke.

a) Zákaznícka registrácia/vydanie zákazníckej karty


Poskytnutie nasledujúcich údajov sa vyžaduje na to, aby sme mohli uzavrieť s Vami (registrovaným zákazníkom) zmluvu/zákaznícky vzťah a aby bolo možné spracovať Vašu zákaznícku registráciu: meno alebo názov zákazníka (= názov Vášho podniku), odvetvie, právna forma, adresa sídla alebo miesta podnikania, obchodné telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (u zákazníkov v rámci EÚ: registračné číslo na účely DPH), aspoň údaje o mene a priezvisku jednej osoby oprávnenej na nákup v rámci cash & carry registrácie (tzn. držiteľovi zákazníckej karty) alebo o mene a priezvisku a obchodnom telefónnom čísle kontaktnej osoby v rámci registrácie závozovej služby, pozícia osoby oprávnenej na nákup v rámci cash & carry registrácie (registrovaný zákazník alebo držiteľ zákazníckej karty) alebo kontaktnej osoby v rámci registrácie dovoznej služby.

Poskytnutie nasledujúcich údajov sa vyžaduje na to, aby sme mohli v rámci cash & carry registrácie spracovať Vašu (osoby žiadajúcej o vydanie zákazníckej karty) žiadosť o vydanie zákazníckej karty: meno a priezvisko.

Ostatné údaje zhromažďované v rámci zákazníckej registrácie alebo vydania zákazníckej karty poskytujete Vy, ako registrovaný zákazník alebo držiteľ zákazníckej karty taktiež dobrovoľne a zároveň nemáte povinnosť nám tieto osobné údaje poskytnúť a ich poskytnutie nie je ani povinné na splnenie zákonnej alebo zmluvnej požiadavky. Pokiaľ nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebude to pre Vás mať žiadne dôsledky.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom formulára zákazníckej registrácie a formulára žiadosti o vydanie zákazníckej karty pre registrovaných zákazníkov cash & carry a držiteľa kariet alebo prostredníctvom ďalšej príslušnej dokumentácie pre registrovaných zákazníkov závozovej služby vrátane následnej aktualizácie týchto údajov, budeme spracúvať na účely realizácie a vedenia Vašej zákazníckej registrácie a vydania Vašej zákazníckej karty v rámci registrácie cash & carry. V rámci zákazníckej registrácie závozovej služby sa zákaznícke karty nevydávajú. Keďže uzatvárame zmluvy iba s obchodnými zákazníkmi, je na návštevu našich veľkoobchodov a na nákup tovaru v rámci registrácie cash & carry od nás nutná zákaznícka karta a v rámci registrácie závozovej služby je nutné uzatvorenie zodpovedajúcej dokumentácie oprávňujúcej zákazníka na objednávanie tovaru pri poskytovaní dovoznej služby. Toto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme spoločnosti METRO v zmysle čl. 6 ods. vety 1 písm. f) GDPR, keď je poskytnutie a spracúvanie príslušných osobných údajov nevyhnutné na vybavenie vašej žiadosti a
v tomto rozsahu má prednosť pred ochranou poskytnutých osobných údajov.

b) Žiadosť o povolenie platby na faktúru (kredit)

Ak požiadate o platbu na faktúru (kredit) u spoločnosti METRO, odovzdáme Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v príslušnom formulári/žiadosti, aj scoringovým agentúram na účely zákazníckeho scoringu - hodnotenia. Tieto agentúry prevádzkujú databázy, v ktorých sú uchovávané úverové informácie o vlastníkoch podnikov a spotrebiteľoch. V týchto databázach môžu byť uchovávané najmä informácie o mene, adrese, dátume narodenia, platobnom správaní a ďalšie informácie týkajúce sa majiteľa podniku alebo spotrebiteľa. Toto spracúvanie údajov právne vychádza z čl. 6 ods. 1, vety 1, písm. f) GDPR (oprávnený záujem) a slúži predovšetkým na účely predpovedania Vašej platobnej schopnosti, aby sme mohli efektívne posúdiť Vašu žiadosť o odložené platby (platba na kredit). Vaše osobné údaje budú uchovávané iba dovtedy, kým skončí zákaznícka zmluva s Vami a Vy vrátite svoju zákaznícku kartu, s výnimkou prípadov, keď máme podľa právnych predpisov právnu povinnosť Vaše údaje ďalej uchovávať a predložiť ich na požiadanie verejným orgánom, napríklad daňovým orgánom. Toto uchovávanie a prenos Vašich osobných údajov verejným orgánom na účely splnenia právnej povinnosti právne vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) GDPR.


c) Vernostné programy

Ak ste členom nášho vernostného programu, spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné údaje na účely poskytovania bonusov, zliav či výhod na základe Vašich realizovaných nákupov tovaru podľa príslušných pravidiel vernostného programu, ich zodpovedajúcej evidencie na našej strane a ich čerpania. Právnym dôvodom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR, keď bez poskytnutia príslušných osobných údajov nemôžeme Vašu registráciu vo vernostnom programe zriadiť a obsluhovať a poskytovať Vám príslušné výhody.

d) Zákaznícka analýza a priamy marketing

S Vašim súhlasom budeme Vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom dokumentácie vzťahujúcej sa na zákaznícku registráciu cash & carry alebo na vydanie zákazníckej karty alebo na registráciu pre zákazníkov závozovej služby a v priebehu všetkých nadchádzajúcich obchodných transakcií spracúvať aj na marketingové účely. Marketingové účely konkrétne zahŕňajú:

(i) budovanie zákazníckych vzťahov a zákazníckej analýzy;

To zahŕňa prieskum trhu, prieskumy spätnej väzby zákazníkov, zákaznícku analýzu, segmentáciu zákazníkov a profilovanie na predpovedanie správania a činnosti zákazníkov, t. j. fluktuácia zákazníkov, opakovaných nákupov určitého tovaru a dáta nákupu. Toto spracúvanie robíme za účelom zlepšovania našich služieb a zákazníckeho vzťahu s Vami, čo je kľúčovým faktorom pre náš obchodný úspech. Tieto údaje a ich vyhodnocovanie nám pomáhajú zistiť viac o Vašich záujmoch a potrebách a umožňujú nám neustále zlepšovať naše služby a lepšie ich prispôsobovať Vašim potrebám.

(ii) kontaktovanie na účely ponúk tvarov a služieb a ďalších obchodných oznámení (priamy marketing);

Tieto účely zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o našich reklamných a marketingových kampaniach. Pokiaľ ste nám udelili svoj predchádzajúci súhlas, Vaše osobné údaje použijeme teda aj na to, aby sme Vás za účelom priameho marketingu kontaktovali prostredníctvom pošty, e-mailu, SMS alebo telefónu.

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov ( (i)-(ii)) právne vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR, bude teda vykonávané na základe Vášho výslovného súhlasu, o udelenie ktorého Vás požiadame v samostatnom dokumente.

e) Kontakt so zákazníkmi; call centrum

Ak je naša spoločnosť kontaktovaná zo strany registrovaného zákazníka/držiteľa karty, dodávateľa/zmluvného partnera alebo tretej osoby (volajúceho bez zákazníckeho vzťahu s našou spoločnosťou) na niektorom z kontaktných telefónnych čísel uvedených na našich webových stránkach www.metro.sk , je na začiatku hovoru volajúci vždy upozornený, že hovor na call centrum môže byť monitorovaný alebo nahrávaný. Nahrávky uchovávame ako celý záznam hovoru. Dĺžka uchovávania záznamov závisí od účelu a predmetu hovoru, štandardne je 30 dní, s výnimkou prípadov, keď potreba uchovania na dlhší čas nevyplýva z povahy alebo závažnosti predmetu hovoru.
Súčasne v prípade, že je naša spoločnosť kontaktovaná zo strany registrovaného zákazníka/držiteľa karty, dodávateľa/zmluvného partnera alebo tretej osoby (pisateľa) na kontaktnom firemnom e-maile info@metro.sk , dochádza aj k spracúvaniu všetkých údajov, ktoré pisateľ uviedol vo svojom e-maile alebo priložil do jeho prílohy.
Dochádza teda k spracúvaniu všetkých údajov, ktoré nám oznámite v rámci hovoru, resp. emailovej komunikácie, pri ktorej môžu byť súčasťou záznamu okrem iného aj nasledujúce údaje:
- názov/meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH sídlo/miesto podnikania, korešpondenčná adresa, a prípadne prevádzka alebo identifikácia volajúceho konajúceho za svojho zamestnávateľa;
- transakčné údaje napríklad o objednanom, rezervovanom alebo reklamovanom tovare, vykonaných objednávkach a pod.
- ďalšie informácie, ktoré ste uviedli;
Účelom spracúvania osobných údajov je:
- vybavenie príslušnej žiadosti, dopytu, sťažnosti alebo inej požiadavky vrátane kontroly a aktualizácie zákazníckych údajov;
- uzavretie a spracovanie objednávky (teda uzavretie kúpnej zmluvy), rezervácie alebo reklamácie tovaru;
- následné uchovanie nahrávky alebo komunikácie ako dôkazu, že došlo k prijatiu/vybaveniu žiadosti, otázky a pod. alebo k uzavretiu zmluvy, k rezervácii alebo reklamovaniu tovaru a pod.
Osobné údaje poskytnuté ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov komunikácie a s tým súvisiaci obsah tejto komunikácie uchovávame iba na čas potrebný na spracovanie príslušnej požiadavky. Ak je z povahy veci nutné spracúvať osobné údaje dlhší čas, uplatnia sa podmienky a lehoty uvedené v bode i) nižšie.
Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR súvisiaci s vybavením Vašej požiadavky, prípadne s plnením zmluvy, ak ide o vybavenie objednávky tovaru alebo služieb.
Ak dostaneme na vyššie uvedený kontaktný firemný e-mail životopis uchádzača o zamestnanie, bude uchádzač vyzvaný k tomu, aby na svoju prihlášku využil štandardnú, na to určenú platformu spoločnosti METRO, prípadne bude informovaný o tom, že jeho prihláška/životopis boli umiestené na túto platformu; na tejto platforme uchádzač potom vyplní príslušné osobné údaje vrátane možnosti nahrať životopis a inú osobnú dokumentáciu resp. potvrdiť už nahratú dokumentáciu. Uchádzač bude zároveň zoznámený s podmienkami spracúvania žiadostí o zamestnanie a s tým súvisiacich osobných údajov. Spoločnosť METRO nebude uchovávať ani inak spracovávať žiadosti o zamestnanie, resp. životopisy a inú dokumentáciu, ktoré dostane inak, než cez na to určenú platformu.f) Monitorovanie našich prevádzok pomocou kamerových systémov

Na účely zaistenia bezpečnosti našich zákazníkov a zamestnancov a na účely ochrany majetku a zariadení našej spoločnosti sú priestory našich prevádzok nepretržite monitorované kamerovým systémom so záznamom. Oblasť monitorovaná kamerami je zároveň označená príslušnými piktogramami. Kamerové záznamy sú v prípade nutnosti odovzdané správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) GDPR, t.
j. ochrana životne dôležitých záujmov našej spoločnosti. Podrobnosti poskytneme na odôvodnenú žiadosť, ktorú môžete adresovať našej spoločnosti prostredníctvom e-mailu na: info@metro.sk .

g) Verejná sieť WiFi v priestoroch našich prevádzok

Na zvýšenie zákazníckeho komfortu naša spoločnosť poskytuje držiteľom METRO kariet možnosť využiť bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu prostredníctvom verejnej siete WiFi, ku ktorej sa zákazníci môžu pripojiť cez svoje mobilné alebo iné zariadenia. Využitie siete WiFi je podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach fungovania a využívania siete WiFi v našich prevádzkach vrátane toho, aké osobné údaje a na aké účely spracúvame, nájdete na našich webových stránkach www.metro.sk/osobne-udaje.


h) Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

Na dosahovanie účelov uvedených v bodoch 2. a) až g) vyššie využívame zmluvných poskytovateľov služieb v úlohe sprostredkovateľov osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR; ide napríklad o poskytovateľov služieb pre cloud hosting, platformové služby a údržbu, na tlač zákazníckej karty, ktorú od nás dostávate alebo poskytovateľov služieb na zasielanie emailov a SMS, kontakt prostredníctvom telefónu (call centrum) alebo tlač individualizovanej reklamy. Ide o externých poskytovateľov služieb aj o poskytovateľov služieb v rámci skupiny METRO Group, ktorej je naša spoločnosť súčasťou, ako sú napríklad strediská zdieľaných služieb skupiny METRO Group, ktoré sa nachádzajú v krajinách Európskej únie (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EEA) i mimo nich (t. j. medzinárodné dátové stredisko skupiny METRO Group, ktoré prevádzkuje spoločnosť METRO Systems GmbH). Prostredníctvom príslušných zmluvných ustanovení a záruk zaisťujeme, že títo poskytovatelia služieb spracúvajú osobné údaje v súlade s európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sme zaručili vysokú úroveň ochrany údajov, a to aj vtedy, ak sú osobné údaje odovzdávame do krajiny mimo priestoru EÚ. Iný prenos osobných údajov iným príjemcom sa nevykonáva, s výnimkou prípadov, keď sme povinní urobiť to zo zákona. Ďalšie informácie vrátane informácií a dokumentácie týkajúcej sa záruk alebo záväzných pravidiel pre odovzdanie údajov mimo EU, Vám poskytneme, ak sa na našu spoločnosť obrátite prostredníctvom e-mailu na: info@metro.sk .


i) Čas uchovávania/spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na účely zákazníckej registrácie, vydania zákazníckej karty alebo členstva vo vernostnom programe a v priebehu všetkých nadchádzajúcich obchodných transakcií, alebo na základe Vašich následných žiadostí, sťažností, reklamácií alebo iných požiadaviek, budú spracúvané na čas trvania Vašej zákazníckej registrácie alebo na čas, v ktorom ste držiteľom zákazníckej karty v rámci registrácie cash & carry alebo na čas trvania zákazníckeho vzťahu v rámci registrácie dovoznej služby, resp. na čas trvania Vášho členstva v príslušnom vernostnom programe, a ďalej, ak v predchádzajúcich bodoch nie je výslovne uvedené inak, iba na nevyhnutný čas, štandardne až na 3 roky, resp. v nevyhnutných prípadoch až 10 rokov (maximálna dĺžka vyžadovaná právnymi predpismi napr. na daňové a účtovné účely, ak boli údaje poskytnuté v súvislosti s nákupom tovaru alebo služieb) od okamihu rozhodujúceho pre plynutie danej lehoty na uchovanie; za rozhodujúci okamih sa považuje napr. uplatnenie reklamácie alebo iného právneho nároku, objednávka tovaru, ukončenie zákazníckej registrácie alebo iný úkon spojený s nutnosťou spracúvať osobné údaje. Uchovávanie osobných údajov na účely zákonných povinností vychádza z čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c) GDPR.

Ak je spracúvanie osobných údajov podmienené Vaším súhlasom, budeme spracúvanie vykonávať na čas, na ktorý bol súhlas udelený, resp. na čas, kým bude takýto súhlas odvolaný.


3. Vaše práva

Ako subjekt údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na našu spoločnosť s oznámením v akékoľvek podobe, a v prípade e-mailovej komunikácie na adresu: info@metro.sk na výkon Vašich práv podľa GDPR. Tieto práva sú nasledujúce:

• právo dostať informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracúvaných údajov (právo na prístup, čl. 15 GDPR),
• právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, čl. 16 nariadenia GDPR);
• právo požadovať výmaz osobných údajov a, pokiaľ boli osobné údaje zverejnené, informovanie ostatných správcov o žiadosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 nariadenia GDPR);
• právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, čl. 18 GDPR);
• právo získať osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi (právo na prenosnosť údajov, čl. 20 GDPR);
• právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov s cieľom zastaviť ho (právo namietať, čl. 21 GDPR);
• právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať s cieľom zastaviť spracovanie údajov, ktoré vychádza z Vášho súhlasu.
odvolanie súhlasu sa nedotkne zákonnosti spracovania na základe súhlasu udeleného pred takýmto odvolaním (právo odvolať súhlas, čl. 7 GDPR).
• právo podať sťažnosť na dozornom úrade, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov (právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čl. 77 nariadenia GDPR).