Obchodné podmienky METRO

On-line prehľad

Obchodné podmienky METRO pre výdaj a používanie METRO platobných kariet (ďalej len „Podmienky“)

I. Vymedzenie základných pojmov
makro se rozumí společnost MAKRO Cash & Carry CR s.r.o. se sídlem:
Jeremiášova 1249/7, IC 264 50 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051.

Kartou sa rozumie METRO platobná karta vydaná METRO s uvedením čísla karty (PAN), obdobia platnosti karty, údajov o Majiteľovi Účtu, magnetickým záznamom a ďalšími bezpečnostnými prvkami. Karta je určená na platby za služby a tovar na obchodné účely Majiteľa Účtu. Kartu nie je možné použiť na výbery hotovosti. Karta zároveň slúži na vstup do vopred určených priestorov veľkoobchodných stredísk METRO.
Majiteľom Účtu/Zákazníkom sa rozumie právnická či fyzická osoba, na ktorej názov/meno je v METRO vedený Účet.
Držiteľom Karty sa rozumie fyzická osoba, ktorej bola Karta na žiadosť Majiteľa Účtu vydaná.
Limitom Účtu sa rozumie celková suma, ktorú môže mať Držiteľ Karty k dispozícii spolu s ostatnými Držiteľmi Kariet vydaných k Účtu, na uskutočnenie všetkých Transakcií v rámci daného časového obdobia. Limit Účtu je dohodnutý medzi Majiteľom Účtu a METRO. Majiteľ Účtu je povinný informovať všetkých Držiteľov Kariet o Limite Účtu.
Účtom sa rozumie účet právnickej alebo fyzickej osoby vedený v METRO, ku ktorému je vydaná Karta /sú vydané Karty.
Zostatkom Účtu sa rozumie zostatok na Účte v okamihu vykonávania Transakcie.
Priemerným zostatkom sa rozumie priemerný zostatok na Účte v rámci daného časového obdobia.
Transakciou sa rozumie platba Kartou za tovar a služby.
PIN sa rozumie osobné číselné heslo (kód) Karty, oznámené METRO Majiteľovi Účtu, umožňujúce jej používanie v elektronických termináloch.
Zmluvou sa rozumie Rámcová dohoda o kreditných predajoch vrátane príloh alebo Rámcová dohoda o predplatených predajoch vrátane príloh.
Sadzobníkom sa rozumie sadzobník poplatkov za poskytovanie služieb METRO.
METRO sadzobník zverejňuje. Sadzobník obsahuje aj poplatky súvisiace s vydaním a užívaním Karty.
Uverejniť znamená poskytnúť či sprístupniť informácie alebo dokumenty niektorým z nasledujúcich spôsobov (prípadne i kombináciou viacerých spôsobov):

i) zverejnením na webových stránkach METRO – www.metro.sk;
ii) zverejnením v priestoroch METRO veľkoobchodných strediskách;
iii) písomným vyrozumením zaslaným zmluvnej strane na adresu oznámenú METRO ako poštová/kontaktná adresa tejto zmluvnej strany;
iv) elektronicky, a to zaslaním do príslušnej e-mailovej schránky;
v) poskytnutím príslušnej dokumentácie na CD, DVD alebo inom trvalom dátovom nosiči.
Všeobecné obchodné podmienky sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti METRO v platnom znení.

II. Všeobecné ustanovenia

1. METRO vydáva Karty v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmito Podmienkami.
2. Karta je vydaná po uzatvorení Zmluvy.
3. Uzatvorením Zmluvy dáva Majiteľ Účtu súhlas, aby po vydaní Karty METRO vykonávalo účtovanie všetkých Transakcií a poplatkov podľa Sadzobníka na vrub Účtu.
4. Odovzdaním Karty vzniká Držiteľovi Karty právo na jej používanie po celú dobu jej platnosti.
5. Jedinečným identifikátorom Držiteľa Karty je číslo Karty a jej exspiračná lehota.
6. V odôvodnených prípadoch, najmä pri porušení Zmluvy alebo z technických dôvodov, je METRO oprávnené bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť právo používať Kartu bez ohľadu na dátum platnosti uvedený na Karte alebo odmietnuť uskutočnenie Transakcií. V prípade zrušenia práva používať Kartu je Majiteľ Účtu povinný vyrovnať bez zbytočného odkladu všetky splatné či nesplatné pohľadávky voči spoločnosti METRO vyplývajúce z používania Karty.
7. METRO má právo v súvislosti s akoukoľvek Transakciou z bezpečnostných dôvodov pozastaviť právo Majiteľa Účtu nakladať s METRO kartou do doby konečného vyrovnania Transakcie.

III. Vydanie Karty

1. O vydanie Karty môže požiadať iba Majiteľ Účtu alebo osoba ním splnomocnená na zastupovanie prostredníctvom Žiadosti dostupnej na oddelení Mservis veľkoobchodného strediska METRO.
2. Majiteľ Účtu zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v Žiadosti a ich aktualizáciu v prípade zmeny.
3. Zmluva je s Majiteľom Účtu uzatvorená schválením a podpísaním zmluvnými stranami.
4. Majiteľ Účtu môže požiadať o vydanie Karty aj pre osobu, ktorú splnomocní na disponovanie s finančnými prostriedkami na Účte prostredníctvom Karty. Majiteľ Účtu zodpovedá za dodržiavanie Podmienok a Všeobecných obchodných podmienok Držiteľom Karty. K jednému účtu je možné požiadať o vydanie max. 5 Kariet.
5. Na vydanie Karty nie je právny nárok.
6. Výška limitu Transakcií k Účtu je stanovená METRO a môže byť METRO kedykoľvek zmenená z dôvodu, pre ktorý je METRO oprávnené zablokovať Kartu alebo Účet alebo odmietnuť vykonanie platobného príkazu. Výška limitu Transakcií k Účtu tiež môže byť zmenená na žiadosť Majiteľa Účtu.
7. Po uzatvorení Zmluvy zašle METRO Majiteľovi Účtu PIN na adresu uvedenú v Žiadosti, ak nie je dohodnuté inak. Majiteľ Účtu určí počet držiteľov kariet a zabezpečí doručenie PIN.
8. Kartu môže po prijatí PIN vyzdvihnúť iba Majiteľ Účtu alebo osoba ním splnomocnená na zastupovanie, a to iba na oddelení Pultu služieb partnerom veľkoobchodného strediska METRO, ak nie je dohodnuté inak.
9. Vydaná Karta zostáva vo vlastníctve METRO po celú dobu jej platnosti.
10. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, Karta je platná 4 roky do posledného dňa mesiaca uvedeného na Karte. Ak Majiteľ Účtu do 30 dní pred ukončením platnosti Karty neoznámi písomne METRO, že nová Karta nemá byť vydaná, METRO vydá Majiteľovi Účtu novú Kartu.
11. Neplatnú Kartu je Držiteľ Karty povinný zničiť (prestrihnúť na dve časti). Majiteľ Účtu zodpovedá za prípadné škody spôsobené zneužitím neplatnej Karty.
12. Majiteľ Účtu podpisom Zmluvy súhlasí s tým, aby METRO v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.,v platnom znení (zákon o ochrane osobných údajov) s cieľom poskytovania služieb súvisiacich s Kartou zhromažďovala, spracovávala a odovzdávala ktorejkoľvek tretej osobe (nachádzajúcej sa či už v Slovenskej republike alebo v zahraničí) všetky jeho/jej osobné údaje vrátane rodného čísla, poskytnuté METRO v súvislosti s vydaním a používaním Karty; tento súhlas je udelený na dobu rozumne vyžadovanú na realizáciu vyššie uvedeného účelu.
13. METRO je oprávnené pod podmienkou zachovania dôvernosti a v primeranom rozsahu poskytovať ďalším spoločnostiam zo skupiny METRO, Majiteľovi Účtu, ďalším spoločnostiam z rovnakej skupiny spoločností, v akej sa nachádza Majiteľ Účtu, tretím stranám a všetkým jej zástupcom a dodávateľom, ktorí sa podieľajú na technickom zabezpečení platobných transakcií Kartou, informácie o Držiteľovi Karty, Majiteľovi Účtu, Transakciách a Karte s cieľom správy Karty, štatistických vyhodnotení, zabránenia zneužitia, správy a sledovania dát a s cieľom poskytovania služieb súvisiacich s Kartou. METRO uverejní zoznam všetkých subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté informácie podľa tohto odseku.

IV. Zvláštne ustanovenia

1. Limit Účtu môže METRO kedykoľvek zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Majiteľovi Účtu, z dôvodu, pre ktorý je METRO oprávnené zablokovať Kartu alebo Účet alebo odmietnuť vykonanie Transakcie.

V. Používanie Karty

1. Karta je určená výhradne na platby za tovar a služby v METRO veľkoobchodných strediskách v rámci stanoveného Limitu Účtu.
2. Transakcia je autorizovaná, ak k nej udelil Držiteľ Karty súhlas. Udelením súhlasu Držiteľa Karty s Transakciou sa rozumie zadanie PIN pri bezhotovostných platbách za tovar a služby.
3. Držiteľ Karty nemôže odvolať Transakciu po tom, (i) čo bola prijatá, alebo (ii) čo odovzdal svoj súhlas s Transakciou príjemcovi platby, podľa toho, čo nastane skôr.
4. Okamihom prijatia Transakcie sa na účely týchto Podmienok rozumie okamih, keď METRO dostane správu obsahujúcu detaily príslušnej Transakcie.
5. METRO môže odmietnuť vykonanie Transakcie platobnou kartou podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia najmä:
• z dôvodov bezpečnosti Karty či Účtu, najmä pri podozrení na stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie Karty, PIN, Jedinečného identifikátora Držiteľa Karty alebo Účtu (napr. ak sa METRO nedarí kontaktovať Majiteľa Účtu aj Držiteľa Karty, alebo v prípade neobvyklej frekvencie či výšky Transakcií, alebo ak má METRO podozrenie, že došlo k zlyhaniu ochrany PIN);
• z dôvodov významného zvýšenia rizika;
• v prípade, že Majiteľ Účtu má voči METRO nesplnený splatný záväzok;
• ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis;
• ak nie sú splnené podmienky na vykonanie Transakcie stanovené týmito Podmienkami, Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo inou dohodou medzi METRO a Majiteľom Účtu.
6. Ak to bude možné, METRO Držiteľovi Karty oznámi dôvody odmietnutia a postup pre nápravu
chýb, ktoré boli dôvodom odmietnutia vykonania Transakcie. To neplatí, ak by poskytnutie alebo sprístupnenie týchto informácií bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom.
7. Transakcie, o ktorých METRO dostane správu, sú zaúčtované na vrub Účtu v mene Účtu, a to obvykle nasledujúci pracovný deň po prijatí správy METRO. METRO neskúma oprávnenosť Transakcií.
8. METRO má právo kedykoľvek a bez akýchkoľvek následkov zablokovať Kartu a/alebo Účet:
• z dôvodu bezpečnosti Karty či Účtu, najmä pri podozrení na stratu, odcudzenie, zneužitie alebo neautorizované použitie Karty, alebo ak má METRO podozrenie, že došlo k zlyhaniu ochrany PIN;
• z dôvodu významného zvýšenia rizika, že Majiteľ Účtu nebude schopný splácať kredit, ktorý je možné čerpať prostredníctvom Karty, alebo nebude schopný splatiť príslušnú sumu, ktorá bola, je alebo môže byť účtovaná na vrub Účtu za platby tovaru a služieb;
• ak o to Majiteľ Účtu požiada;
• ak je prostredníctvom Karty vykonaná platobná operácia vo výške presahujúcej limit Transakcií a/alebo Zostatok Účtu;
• ak Majiteľ Účtu či Držiteľ Karty METRO nevráti Kartu, i keď tak urobiť mal;
• ak sa Majiteľ Účtu dostane do omeškania s plnením iných svojich povinností voči METRO alebo poruší iné svoje vyhlásenia či záväzky vo vzťahu k METRO; alebo
• ak je na to oprávnená podľa iných ustanovení týchto Podmienok a/alebo Všeobecných obchodných podmienok.
9. Pred zablokovaním Karty a/alebo Účtu, alebo ak to nie je možné, okamžite po tom, je METRO povinné informovať Majiteľa Účtu telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) o zablokovaní Karty a/alebo Účtu a jeho dôvodoch. To neplatí, ak by poskytnutie týchto informácií mohlo zmariť účel zablokovania Karty a/alebo Účtu alebo by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Hneď ako pominú dôvody zablokovania platobného prostriedku, je METRO povinné Kartu alebo Účet odblokovať, prípadne nahradiť Kartu vydaním novej Karty.

VI. Doručovanie, reklamácie

1. Oznámenia, dokumenty a inštrukcie vymieňané medzi METRO a Majiteľom Účtu podľa Zmluvy sú METRO doručované osobne, doporučenou poštou, faxom či iným dohodnutým bezpečným spôsobom. METRO doručuje oznamy, dokumenty a inštrukcie podľa Zmluvy Majiteľovi Účtu na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti.
2. Oznamy, dokumenty a inštrukcie zasielané METRO Majiteľovi Účtu podľa Zmluvy sa považujú za doručené okamihom, keď Majiteľ Účtu príslušný oznam, dokumenty či inštrukcie dostal, inak piatym dňom po odoslaní METRO, ak ich METRO odoslalo na adresu uvedenú Majiteľom Účtu ako Korešpondenčnú v Žiadosti, a to aj v prípade, že sa Majiteľ Účtu o zaslaní príslušného oznamu, dokumentu či inštrukcie nedozvedel alebo sa v mieste doručenia nezdržiaval.
3. Ak Majiteľ Účtu nesúhlasí so zaúčtovanou položkou, je povinný písomne uplatniť svoj prípadný reklamačný nárok bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však do 12 mesiacov odo dňa odpísania peňažných prostriedkov (sumy príslušnej Transakcie) z Účtu. Reklamačný nárok uplatňuje Majiteľ Účtu na METRO písomnou formou. O reklamácii je METRO povinné rozhodnúť najneskôr do 90 dní od doručenia písomnej reklamácie.
4. V prípade oprávnenej reklamácie bude reklamovaná položka odúčtovaná bez zbytočného odkladu.

VII. Zaistenie ochrany a bezpečnosti

1. Majiteľ Účtu/Držiteľ Karty je povinný:
a) chrániť PIN a Kartu pred stratou či odcudzením (najmä má prísne zakázané poznamenávať si PIN na Kartu, uchovávať PIN spoločne s Kartou alebo oznamovať PIN iným osobám);
b) zamedziť zneužitiu Karty, PIN, Jedinečného identifikátora Držiteľa Karty alebo Účtu (najmä neprezrádzať číslo Karty alebo Účtu žiadnej tretej strane okrem prípadov spojených s Transakciou alebo pri oznamovaní akéhokoľvek podozrenia zo straty alebo skutočnej straty, odcudzenia alebo zneužitia Karty, Účtu alebo PIN); a
c) chrániť ďalšie bezpečnostné prvky Karty aj údaje týkajúce sa Účtu (to neplatí, ak je oznámenie týchto ďalších bezpečnostných prvkov tretej osobe nevyhnutné pre vykonanie Transakcie); a
d) prijať všetky primerané opatrenia na ochranu personalizovaných bezpečnostných prvkov Karty, PIN, Jedinečného identifikátora Držiteľa Karty a/alebo Účtu.
2. Ak dôjde k strate, odcudzeniu, zneužitiu, neautorizovanému použitiu alebo poškodeniu Karty, alebo ak nastane možnosť, že budú Karta, Účet alebo PIN zneužité, alebo ak nebude PIN doručený Majiteľovi Účtu v príslušnom termíne, je Majiteľ Účtu povinný o tom okamžite telefonicky informovať METRO prostredníctvom príslušnej klientskej linky na telefónnom čísle uverejnenom METRO a oznámenom METRO Majiteľovi Účtu pred uzatvorením tejto Zmluvy.
3. V prípade, že sa Majiteľ Účtu dopustil hrubej nedbalosti, porušil svoje povinnosti vyplývajúce z
týchto Podmienok alebo konal úmyselne podvodne, nesie Majiteľ Účtu zodpovednosť za škody spôsobené prípadným zneužitím Karty v plnom rozsahu.
4. Za prípadnú škodu spôsobenú v dôsledku prezradenia PIN tretím osobám zodpovedá Majiteľ Účtu.

VIII. Zmena Podmienok a Sadzobníka

1. METRO môže kedykoľvek navrhnúť zmenu, zrušenie alebo doplnenie týchto Podmienok a/alebo Sadzobníka Uverejnením.
2. METRO je oprávnené kedykoľvek jednostranne a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť dohodu o úrokových sadzbách. Akákoľvek zmena úrokových sadzieb alebo výmenných kurzov, ktorá je pre Majiteľa Účtu priaznivejšia, môže byť uplatnená aj bez oznámenia.

IX. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa riadi Obchodným zákonníkom a zákonmi Slovenskej republiky.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Zákazník a METRO súhlasia, že sa budú snažiť vyriešiť každý spor, ktorý môže podľa tejto dohody vzniknúť. V prípade, že sa im nepodarí vyriešiť akýkoľvek spor, bude všeobecný súd príslušný na riešenie takéhoto sporu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto záväzky sa budú aj naďalej riadiť Zmluvou, týmito Podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami.
2. Tieto Podmienky a všetky záležitosti vyplývajúce z vydávania a používania Karty sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
3. Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sa použije článok IX. ods. 2 a ods. 4 Všeobecných obchodných podmienok.
4. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
5. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2012
Card
Staňte sa zákazníkom

Registrovať sa