Oznámenie o ochrane údajov pri používaní našich kanálov sociálnych médií

Centrála spoločnosti

Viac info

1. Všeobecné informácie

a) Úvod

Nás ako spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej len „spoločnosť METRO“, „my“ alebo „nás“), teší váš záujem o naše kanály sociálnych médií a našu spoločnosť. V nasledujúcom texte nájdete informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracúvame pri používaní našich kanálov sociálnych médií a prijímaní služieb a funkcií týchto kanálov.

b) Strana nesúca zodpovednosť

Spoločnosť METRO je čiastočne zodpovedná za spracovanie údajov uvedených ďalej v texte a čiastočne je poskytovateľ platformy príslušného kanála sociálnych médií. Pri jednotlivom spracúvaní údajov (napr. služba Facebook Insights) sme my a príslušný poskytovateľ platformy spoločnými prevádzkovateľmi (čl. 26 GDPR). Ďalšie informácie o týchto povinnostiach nájdete nižšie.

c) Kanály sociálnych médií

Prevádzkujeme tieto kanály sociálnych médií:           

d) Poverenec - zodpovedná osoba spoločnosti METRO

Našu zodpovednú osobu môžete kedykoľvek kontaktovať pomocou nasledujúcich kontaktných údajov: METRO Cash & Carry SR s.r.o., Zodpovedná osoba GDPR, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji alebo e-mail: poverenec@metro.sk                                    

e) Zodpovedné osoby poskytovateľa platformy

Kontaktné údaje na príslušnú zodpovednú osobu nájdete na príslušnej webovej lokalite:

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov

a) Komunikácia s nami

Ak nás kontaktujete, použijeme vaše meno a ďalšie vami poskytnuté údaje na zodpovedanie vašej otázky. V niektorých prípadoch poskytujeme obsah na našom kanáli sociálnych médií, ak ide o funkciu kanála sociálnych médií, a komunikujeme prostredníctvom tohto kanála. Ak nám pošlete otázku prostredníctvom kanála sociálnych médií, môžeme vás v závislosti od odpovede odkázať aj na iné, bezpečné komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Samozrejme, svoje otázky môžete vždy adresovať na ktorúkoľvek z našich uvedených možností kontaktu. Po spracovaní vašej otázky ju spolu so všetkými súvisiacimi informáciami vymažeme, pokiaľ tieto informácie nepotrebujeme na sledovanie našich právnych záujmov alebo pokiaľ neexistujú zákonné povinnosti uchovávať údaje. Predpokladáme, že otázka bola spracovaná, ak možno z okolností usudzovať, že daná záležitosť sa definitívne objasnila. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

b) Komunitné funkcie

Môžete si vybrať z komunitných funkcií, ktoré ponúkame na našich kanáloch sociálnych médií, aby ste mohli komunikovať s ostatnými používateľmi, napríklad uverejniť komentár na našej nástenke, zanechať komentár, lajknúť alebo preposlať ďalej príspevok. Upozorňujeme, že naše kanály sociálnych médií sú verejne prístupné a všetky vaše osobné údaje si môžu pozrieť aj ostatní. Nemôžeme kontrolovať, ako ostatní používatelia našich kanálov sociálnych médií nakladajú s týmito informáciami. Všetky údaje, ktoré poskytnete v rámci komunitných funkcií, spracúvame s cieľom zabezpečiť správne fungovanie týchto funkcií. Bez týchto údajov nie je možné používať komunitné funkcie. Základom spracúvania týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v prípade, že ide o oprávnený záujem, aby bolo používanie našich komunitných funkcií čo najjednoduchšie a najefektívnejšie. Obsah zverejnený v komunitných oblastiach sa môže uchovávať neobmedzený čas. Ak si kedykoľvek želáte, aby sa akýkoľvek zverejnený obsah odstránil, informujte nás o tom napr. e-mailom na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

c) Súťaže

Z času na čas ponúkame na našich kanáloch sociálnych sieťach súťaže. Pokiaľ sa zúčastníte, použijeme údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii (napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, zákaznícke číslo METRO) na uskutočnenie súťaže, najmä na oznámenie výhercov. Vaše údaje sa poskytnú tretím stranám len vtedy, ak to bude potrebné na spracovanie súťaže (napr. doručenie výhry). Ak ste súhlas udelili v priebehu súťaže, môžete ho kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Upozorňujeme, že niektoré kanály sociálnych médií vám môžu umožniť aj priamu účasť na verejne prístupnej platforme. Ak vystupujete pod jasným menom alebo ste rozpoznateľní prostredníctvom fotografií vo svojom profile, vaša identifikácia inými používateľmi sa nemôže z našej strany vylúčiť. Pokiaľ nie sme oprávnení spracúvať určité vaše údaje aj po skončení súťaže na základe dohody o vašej účasti alebo na základe vášho súhlasu, po skončení súťaže údaje bez zbytočného odkladu vymažeme. Ďalšie informácie môžete nájsť v podmienkach účasti alebo v oznámeniach o ochrane údajov pre príslušnú súťaž, ak existujú. Právny podklad na spracúvanie údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo v prípade, že ste nám dali súhlas, z čl. 6 ods. 1 písm.a) GDPR.

d) Pozvánky na podujatia

Z času na čas oznamujeme na našich kanáloch sociálnych médií podujatia, na ktoré sa možno budete musieť zaregistrovať. Pri online registrácii na podujatia sa môžu získavať tieto údaje: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne čísla a zákaznícke číslo METRO. Tieto údaje sú potrebné na spracovanie registrácií na podujatia, správu podujatí a zhromažďovanie informácií o zákazníkoch. Právny základ spracúvania týchto údajov vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak sa pri registrácii vyžaduje vyhlásenie o súhlase, spracúvanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm.a) GDPR. Po skončení podujatia vymažeme zhromaždené údaje, pokiaľ ich nepotrebujeme na presadzovanie našich právnych záujmov alebo pokiaľ neexistujú povinnosti uchovávať údaje na právnom základe.

e) Príjemcovia a prenos údajov do tretích krajín

V niektorých prípadoch sprístupňujeme váš obsah na našom príslušnom kanáli sociálnych médií, ak je to funkcia kanála sociálnych médií, a komunikujeme prostredníctvom neho. Ak nám pošlete žiadosť prostredníctvom kanála sociálnych médií, môžeme vás v závislosti od požadovanej odpovede odkázať aj na iné zabezpečené komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Príjemcom údajov je najprv príslušný kanál sociálnych médií, ktorý ich môže poskytnúť tretím stranám na ich vlastné účely a na zodpovednosť príslušného kanála sociálnych médií. Príjemcom publikácií je aj široká verejnosť, teda potenciálne každý. Upozorňujeme že pri spracúvaní údajov prevádzkovateľmi platformy môžu byť používateľské údaje spracúvané mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). To môže viesť k rizikám, napríklad preto, že by to mohlo sťažiť vymáhanie práv. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov príslušného prevádzkovateľa platformy. Údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ/EHP ani do medzinárodnej organizácie, pokiaľ neexistujú primerané záruky. Patria sem štandardné zmluvné doložky EÚ a rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Podrobnosti nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov príslušného prevádzkovateľa platformy.

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom platformy

Radi by sme vás upozornili, že kanál sociálnych médií a jeho funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. preposielanie, lajkovanie). Spoločnosť METRO nemá žiadny vplyv na druh a rozsah údajov spracúvaných príslušným poskytovateľom platformy, na spôsob spracúvania a použitia alebo na prenos týchto údajov tretím stranám. V tomto ohľade nemáme ani žiadne účinné kontrolné prostriedky. IT infraštruktúru prevádzkuje príslušný poskytovateľ platformy. Tí si zachovávajú vlastné zásady ochrany osobných údajov a vlastný vzťah s používateľom (za predpokladu, že ste registrovaným používateľom). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich údajov v súvislosti s používaním vášho používateľského profilu, obráťte sa na poskytovateľa platformy.

4. Spoločná zodpovednosť, čl. 26 GDPR

Prevádzkovatelia platformy a my vystupujeme ako spoloční správcovia metód sledovania webu, ktoré používa príslušný prevádzkovateľ platformy. Sledovanie webu môže prebiehať aj bez ohľadu na to, či ste prihlásení alebo registrovaní na platforme sociálnych médií. Metódy sledovania webu platformy sociálnych médií len ťažko ovplyvníme a najmä ich nedokážeme vypnúť. Dostávame iba anonymné štatistiky. Nemáme prístup k osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom platformy. Právnym základom pre metódy sledovania webu je článok 6 odsek 1 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z cieľa optimalizovať náš kanál sociálnych médií.  Možnosti uplatnenia vašich práv na zastavenie týchto metód webového sledovania nájdete v uvedených vyhláseniach poskytovateľov platforiem o ochrane údajov.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu formou neoficiálneho oznámenia prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie a uplatniť si tak svoje práva v súlade s GDPR. Vašu žiadosť (napr. žiadosť o informácie alebo námietku) potom sami skontrolujeme alebo ju v prípade potreby postúpime príslušnému poskytovateľovi platformy, ak sa vaša žiadosť týka spracúvania údajov poskytovateľom platformy.

Medzi tieto práva patria:

  • právo na informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracovaných údajov (právo na prístup, čl. 15 GDPR),
  • právo požadovať opravu nepresných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
  • právo požadovať vymazanie osobných údajov a v prípade zverejnených osobných údajov informovanie ďalších prevádzkovateľov o žiadosti o vymazanie (právo na vymazanie, čl. 17 GDPR),
  • právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, čl. 18 GDPR),
  • právo získať osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požadovať prenos týchto údajov inému sprostredkovateľovi (právo na prenosnosť údajov, čl. 20 GDPR). V prípade kanálov sociálnych médií sa však tohto nároku môžete zvyčajne domáhať len voči poskytovateľovi príslušnej platformy sociálnych médií, pretože prístup k údajom vášho profilu má len poskytovateľ platformy,
  • právo namietať proti spracúvaniu údajov s cieľom zabrániť tomu (právo namietať, čl. 21 GDPR),
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas a zastaviť spracúvanie údajov, ktoré sa vykonávalo na základe vášho súhlasu. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním (právo na odvolanie súhlasu, čl. 7 GDPR).
  • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak spracúvanie údajov považujete za porušenie nariadenia GDPR (právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, čl. 77 GDPR).

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov na marketingové účely (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom) na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov). Ak vznesiete námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Námietku možno podať aj neformálne a je potrebné ju poslať našej zodpovednej osobe, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

Vzhľadom na možné zmeny v uvedenom spracúvaní údajov alebo v právnych predpisoch, ktorými sa riadi, môže byť potrebné zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak by k takýmto zmenám došlo, budeme vás informovať. Ak tieto zmeny ovplyvnia proces spracúvania, s ktorým ste súhlasili, budeme od vás v prípade potreby žiadať nový súhlas.