Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva

Ako medzinárodná spoločnosť trváme na udržateľnom prístupe a snažíme sa ísť príkladom vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Jednou z neoddeliteľných súčastí našich zásad je snaha o zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok po celom svete.

1. Predmet

Obchodné zásady spoločnosti METRO AG spravujú obchodné rozhodnutia spoločnosti Metro, jej konanie vo svete a zároveň sa vzťahujú na firemné konanie a správanie všetkých zamestnancov. Zahŕňajú tiež zásady oddelení ľudských zdrojov spoločnosti Metro pre podnikanie.

Jedna z ďalších zásad obchodovania (7) sa týka Dodržiavania spravodlivých podmienok pracovného pomeru.

Skupina METRO GROUP presadzuje spravodlivé podmienky pracovného pomeru vo svete a dodržiava práva zamestnancov na vytvorenie odborov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami. Dodržiavajú sa všetky príslušné zákony o zamestnanosti a práci. Spoločnosti skupiny METRO GROUP dodržiavajú právo zamestnancov zúčastniť sa na rokovaniach o kolektívnej dohode v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami. 

S cieľom zabezpečiť, aby každá spoločnosť METRO AG s prevádzkou v rôznych krajinách sveta dodržiavala zásady postupov práce a zamestnanosti dôsledne, bol zriadený súbor všeobecných zásad princípov obchodovania v roku 2004 a v roku 2008 ich správna rada spoločnosti METRO AG opätovne schválila.

2. Rámec

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti METRO GROUP alebo v jej mene kdekoľvek vo svete. Na základe modelu riadenia skupiny – decentralizácie zodpovednosti – miestne vedenie podniku zodpovedá za konkrétne vytvorenie sociálneho dialógu so zamestnancami a zástupcami zamestnancov, ako aj spravodlivé pracovné podmienky v každej krajine v rámci pola pôsobenia týchto zásad.

3. Zásady

3.1     The Skupina METRO GROUP presadzuje spravodlivé a riadne pracovné podmienky vo všetkých krajinách sveta, v ktorých pôsobí.

3.2        V rámci poľa pôsobnosti jej trhu a spoločností, podporuje skupina METRO GROUP bezvýhradne štyri základné princípy ILO (Medzinárodnej organizácie práce). V špecifických podmienkach sa tieto princípy zameriavajú na nasledovné oblasti:


a.    
Sloboda združovania a účinné uznanie práva na rokovanie o kolektívnej dohode.

 • Kľúčové elementy obchodnej štruktúry skupiny sú otvorenými kanálmi komunikácie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj konštruktívneho a zodpovedného pracovného vzťahu so zvolenými zástupcami zamestnancov. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky krajiny, v ktorých skupina METRO GROUP obchoduje. Ako súčasť dôveryhodného vzťahu, spoločnosti v skupine METRO GROUP dodržiavajú právo na rokovanie o kolektívnej dohode a slobodu združovania zamestnancov.
 • Skupina METRO GROUP potvrdzuje, že zamestnanci, ktorí sa rozhodli vstúpiť do odborov nemôžu byť podľa zásad ILO prepustení z pracovného pomeru na základe ich účasti v odboroch, alebo byť iným spôsobom diskriminovaní;
 • Pokiaľ ide o odborové organizácie v spoločnosti a na trhoch zastáva spoločnosť METRO GROUP prísne neutrálnu pozíciu. Výsledkom je, že miestni generálny riaditelia nepodporujú a ani neblokujú úsilie vytvárať odbory v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami.
 • V rámci týchto zásad je zodpovednosťou miestnych sociálnych partnerstiev definovať a vytvoriť vzťah sociálneho partnerstva. Konflikty záujmov alebo konflikty, ktoré sú prirodzenou súčasťou vzťahu sa prediskutujú v otvorenom, profesionálnom dialógu a budú sa riešiť spravodlivým spôsobom.
 • Konštruktívny sociálny dialóg poskytne možnosti obom stranám, ak sociálni partneri konajú spôsobom, ktorý prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a jeho výsledkom je zabezpečenie miestnych pracovných pozícií z dlhodobého hľadiska. Vychádza to zo vzájomného rešpektu medzi zástupcami riadenia a zamestnancov a zo spoločného úsilia o zabezpečenie dlhodobého úspechu spoločnosti.
 • Pravidelné informačné stretnutia a konzultácie medzi riadením a zástupcami zamestnancov zamerané na nadnárodné otázky posilňujú medzinárodnú spoluprácu, podporujú spoločné porozumenie a internacionalizáciu ako motor rastu spoločnosti.  Externí partneri skupiny METRO GROUP v rámci sociálnej siete sú na medzinárodnej úrovni zastrešujúcimi organizáciami asociácií zamestnancov a odborov v obchode a maloobchode. Euro Forum skupiny METRO GROUP slúži ako medzinárodná platforma diskusií pre nadnárodné otázky. 


b.     Odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce a disciplinárne opatrenia

 • Skupina METRO GROUP kategoricky odmieta všetky formy nútenej alebo povinnej práce, vrátane zamestnávania väzňov, ubytovacích vkladov alebo zadržiavanie dokumentov totožnosti zamestnancov pri nástupe do zamestnania, vo všetkých svojich obchodoch a spoločnostiach. Dodržiava zásadu slobodnej voľby zamestnania.
  • Spoločnosť nezadržiava žiadnu časť mzdy zamestnanca, príspevkov, majetku ani dokumentov s cieľom donútiť zamestnanca pokračovať v práci v spoločnosti.
  • Zamestnanec má právo opustiť pracovisko po ukončení štandardného pracovného dňa a právo slobodne ukončiť pracovný pomer, ak zamestnávateľa upovedomí primeraným spôsobom.
  • Spoločnosť sa nepodieľa a nepodporuje obchodovanie s ľuďmi.
  • Skupina METRO GROUP zaobchádza so všetkými zamestnancami s úctou a rešpektom. Spoločnosť nedovoľuje telesné tresty, psychický a fyzický nátlak a slovné napádanie zamestnancov, ani sa na nich neposieľa. 


c.     Zákaz detskej práce

 • Vo svojich spoločnostiach vo svete, nedovoľuje skupina METRO GROUP žiadnu prácu detí, ako vymedzuje dohoda ILO o danom predmete, dohovor OSN a vnútroštátne právne predpisy. Skupina METRO GROUP považuje za obzvlášť dôležité chrániť práva mladých zamestnancov.


d.     Odstránenie diskriminácie v zamestnaní a povolaní

 • Skupina METRO GROUP podporuje všetkých zamestnancov na základe ich schopností a výkonu. Skupina METRO GROUP je „zamestnávateľom s rovnými možnosťami pre všetkých“ a poskytuje všetkým zamestnancom a kandidátom rovnaké možnosti bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, príslušnosť k etnickej skupine, sexuálnu orientáciu, možný handicap, náboženské vyznanie alebo vieru.


3.3        Platové ohodnotenie

 • Mzdy vyplácané za bežný pracovný čas, nadčasové hodiny a nadčasové diferenciály musia byť na úrovni právneho minima a/alebo priemyselných štandardov alebo vyššie.
 • Nevykonávajú sa ilegálne, neoprávnené alebo disciplinárne zrážky zo mzdy.
 • V prípade, keď právne minimum mzdy a/alebo priemyselné štandardy nepokrývajú životné náklady a neposkytuje sa dodatočný pohotový príjem, sa spoločnostiam    METRO GROUP odporúča poskytnúť zamestnancom primeranú kompenzáciu s cieľom uspokojiť ich potreby.
 • Zrážky zo mzdy ako disciplinárne opatrenia sú zakázané, okrem prípadov, kedy ich umožňujú vnútroštátne predpisy a slobodne vyjednaná kolektívna dohoda, ktorá je v platnosti.
 • Skupina METRO GROUP zabezpečuje, že mzdy a zloženie výhod sú zamestnancom podrobne opísané jasne a pravidelne. Ďalej skupina METRO GROUP zabezpečuje, že mzdy a výhody sa poskytujú v zhode s platnými predpismi a platové ohodnotenie sa poskytuje spôsobom vhodným pre zamestnancov.
 • Skupina METRO GROUP uhradí všetky nadčasy na základe prémiových sadzieb, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V krajinách, kde sa nie sú prémiové sadzby za nadčasy regulované predpismi kolektívnej dohody, je zamestnanec za nadčasy odmenený na základe prémiových sadzieb, alebo na základe sadzby na úrovni prevládajúcich priemyselných štandardov, v závislosti od toho, ktorá sadzba je výhodnejšia pre záujmy zamestnancov.


3.4       Pracovný čas

 • Skupina METRO GROUP spĺňa všetky vnútroštátne právne predpisy a priemyselné štandardy o pracovnom čase a štátnych sviatkoch.
 • Maximálny počet povolených pracovných hodín za týždeň je stanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale nemal by pravidelne presahovať 48 hodín a maximálny povolený počet nadčasových hodín nesmie prekročiť hranicu 12 hodín.
 • Nadčasy sú odpracované výhradne na báze dobrovoľnosti a vyplatené na základe prémiovej sadzby. V prípade, že je nadčas nevyhnutný na uspokojenie krátkodobého obchodného dopytu a činnosti skupiny METRO GROUP, je súčasťou kolektívnej dohody, ktorá sa slobodne prerokovala medzi organizáciami zamestnancov zastupujúcimi značnú časť pracovnej sily, spoločnosť môže vyžadovať nadčas v súlade s týmito dohodami. Dohoda tohto druhu musí spĺňať dané požiadavky.
 • Zamestnanec má v rámci skupiny METRO GROUP nárok na minimálne jeden voľný deň po šiestich odpracovaných dňoch. Výnimky z tohto pravidla sa uplatňujú iba v prípadoch, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  • Vnútroštátne právne predpisy povoľujú pracovný čas prekračujúci tento limit
  • Slobodne dohodnutá kolektívna dohoda je v platnosti a dovoľuje priemerovanie pracovného času, vrátane primeraných období odpočinku


3.5        Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci
 • Skupina METRO GROUP zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie a vykonáva účinné kroky k prevencii potenciálnych nehôd a zdravotných úrazov zamestnancov, ktoré môžu byť spôsobené pracovnou činnosťou alebo činnosťami spojenými s pracovnou náplňou tak, že v primeranej miere minimalizuje príčiny rizika v pracovnom prostredí a zároveň zachováva poznatky o sektore a špecifických rizikách.
  • Skupina METRO GROUP vytvorí jasný súbor nariadení a postupov pre identifikáciu, prevenciu a minimalizáciu rizík a bude ho dodržiavať.
  • Všetci zamestnanci majú právo odísť z miesta bezprostredného závažneho rizika bez povolenia spoločnosti.
  • Najmä je nutné vymenovať predstaviteľov riadenia, ktorí budú zodpovední za bezpečnosť pri práci zamestnancov a za implementáciu prvkov ochrany zdravia a bezpečnosti. Všetci zamestnanci dostanú pravidelné a zaznamenané zdravotné a bezpečnostné školenie. Školenie sa musí opakovať pre nových zamestnancov a zamestnancov na novej pozícií. Zriadi sa systém, na základe ktorého bude možné odhaliť ohrozenie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov, vyhnúť sa mu a odpovedať naň.