Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva

Ako medzinárodná spoločnosť trváme na udržateľnom prístupe a snažíme sa ísť príkladom vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Jednou z neoddeliteľných súčastí našich zásad je snaha o zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok po celom svete.

1. Predmet

Obchodné zásady spoločnosti METRO AG spravujú obchodné rozhodnutia spoločnosti Metro, jej konanie vo svete a zároveň sa vzťahujú na firemné konanie a správanie všetkých zamestnancov. Zahŕňajú tiež zásady oddelení ľudských zdrojov spoločnosti Metro pre podnikanie.

Jedna z ďalších zásad obchodovania (7) sa týka Dodržiavania spravodlivých podmienok pracovného pomeru.

Skupina METRO GROUP presadzuje spravodlivé podmienky pracovného pomeru vo svete a dodržiava práva zamestnancov na vytvorenie odborov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami. Dodržiavajú sa všetky príslušné zákony o zamestnanosti a práci. Spoločnosti skupiny METRO GROUP dodržiavajú právo zamestnancov zúčastniť sa na rokovaniach o kolektívnej dohode v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

S cieľom zabezpečiť, aby každá spoločnosť METRO AG s prevádzkou v rôznych krajinách sveta dodržiavala zásady postupov práce a zamestnanosti dôsledne, bol zriadený súbor všeobecných zásad princípov obchodovania v roku 2004 a v roku 2008 ich správna rada spoločnosti METRO AG opätovne schválila.

2. Rámec

Zásady spravodlivých pracovných podmienok a sociálneho partnerstva sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti METRO GROUP alebo v jej mene kdekoľvek vo svete. Na základe modelu riadenia skupiny – decentralizácie zodpovednosti – miestne vedenie podniku zodpovedá za konkrétne vytvorenie sociálneho dialógu so zamestnancami a zástupcami zamestnancov, ako aj spravodlivé pracovné podmienky v každej krajine v rámci pola pôsobenia týchto zásad.

3. Zásady

3.1     The Skupina METRO GROUP presadzuje spravodlivé a riadne pracovné podmienky vo všetkých krajinách sveta, v ktorých pôsobí.

3.2        V rámci poľa pôsobnosti jej trhu a spoločností, podporuje skupina METRO GROUP bezvýhradne štyri základné princípy ILO (Medzinárodnej organizácie práce). V špecifických podmienkach sa tieto princípy zameriavajú na nasledovné oblasti:

A.     Sloboda združovania a účinné uznanie práva na rokovanie o kolektívnej dohode.

 • Kľúčové elementy obchodnej štruktúry skupiny sú otvorenými kanálmi komunikácie medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ako aj konštruktívneho a zodpovedného pracovného vzťahu so zvolenými zástupcami zamestnancov. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky krajiny, v ktorých skupina METRO GROUP obchoduje. Ako súčasť dôveryhodného vzťahu, spoločnosti v skupine METRO GROUP dodržiavajú právo na rokovanie o kolektívnej dohode a slobodu združovania zamestnancov.
 • Skupina METRO GROUP potvrdzuje, že zamestnanci, ktorí sa rozhodli vstúpiť do odborov nemôžu byť podľa zásad ILO prepustení z pracovného pomeru na základe ich účasti v odboroch, alebo byť iným spôsobom diskriminovaní;
 • Pokiaľ ide o odborové organizácie v spoločnosti a na trhoch zastáva spoločnosť METRO GROUP prísne neutrálnu pozíciu. Výsledkom je, že miestni generálny riaditelia nepodporujú a ani neblokujú úsilie vytvárať odbory v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami.
 • V rámci týchto zásad je zodpovednosťou miestnych sociálnych partnerstiev definovať a vytvoriť vzťah sociálneho partnerstva. Konflikty záujmov alebo konflikty, ktoré sú prirodzenou súčasťou vzťahu sa prediskutujú v otvorenom, profesionálnom dialógu a budú sa riešiť spravodlivým spôsobom.
 • Konštruktívny sociálny dialóg poskytne možnosti obom stranám, ak sociálni partneri konajú spôsobom, ktorý prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a jeho výsledkom je zabezpečenie miestnych pracovných pozícií z dlhodobého hľadiska. Vychádza to zo vzájomného rešpektu medzi zástupcami riadenia a zamestnancov a zo spoločného úsilia o zabezpečenie dlhodobého úspechu spoločnosti.
 • Pravidelné informačné stretnutia a konzultácie medzi riadením a zástupcami zamestnancov zamerané na nadnárodné otázky posilňujú medzinárodnú spoluprácu, podporujú spoločné porozumenie a internacionalizáciu ako motor rastu spoločnosti. Externí partneri skupiny METRO GROUP v rámci sociálnej siete sú na medzinárodnej úrovni zastrešujúcimi organizáciami asociácií zamestnancov a odborov v obchode a maloobchode. Euro Forum skupiny METRO GROUP slúži ako medzinárodná platforma diskusií pre nadnárodné otázky.

 

B.     Odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce a disciplinárne opatrenia

 • Skupina METRO GROUP kategoricky odmieta všetky formy nútenej alebo povinnej práce, vrátane zamestnávania väzňov, ubytovacích vkladov alebo zadržiavanie dokumentov totožnosti zamestnancov pri nástupe do zamestnania, vo všetkých svojich obchodoch a spoločnostiach. Dodržiava zásadu slobodnej voľby zamestnania.
 • Spoločnosť nezadržiava žiadnu časť mzdy zamestnanca, príspevkov, majetku ani dokumentov s cieľom donútiť zamestnanca pokračovať v práci v spoločnosti.
 • Zamestnanec má právo opustiť pracovisko po ukončení štandardného pracovného dňa a právo slobodne ukončiť pracovný pomer, ak zamestnávateľa upovedomí primeraným spôsobom.
 • Spoločnosť sa nepodieľa a nepodporuje obchodovanie s ľuďmi.
 • Skupina METRO GROUP zaobchádza so všetkými zamestnancami s úctou a rešpektom. Spoločnosť nedovoľuje telesné tresty, psychický a fyzický nátlak a slovné napádanie zamestnancov, ani sa na nich neposieľa.

 

C.     Zákaz detskej práce

 • Vo svojich spoločnostiach vo svete, nedovoľuje skupina METRO GROUP žiadnu prácu detí, ako vymedzuje dohoda ILO o danom predmete, dohovor OSN a vnútroštátne právne predpisy. Skupina METRO GROUP považuje za obzvlášť dôležité chrániť práva mladých zamestnancov.

 

D.     Odstránenie diskriminácie v zamestnaní a povolaní

 • Skupina METRO GROUP podporuje všetkých zamestnancov na základe ich schopností a výkonu. Skupina METRO GROUP je „zamestnávateľom s rovnými možnosťami pre všetkých“ a poskytuje všetkým zamestnancom a kandidátom rovnaké možnosti bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, príslušnosť k etnickej skupine, sexuálnu orientáciu, možný handicap, náboženské vyznanie alebo vieru.

3.3        Platové ohodnotenie

 • Mzdy vyplácané za bežný pracovný čas, nadčasové hodiny a nadčasové diferenciály musia byť na úrovni právneho minima a/alebo priemyselných štandardov alebo vyššie.
 • Nevykonávajú sa ilegálne, neoprávnené alebo disciplinárne zrážky zo mzdy.
 • V prípade, keď právne minimum mzdy a/alebo priemyselné štandardy nepokrývajú životné náklady a neposkytuje sa dodatočný pohotový príjem, sa spoločnostiam METRO GROUP odporúča poskytnúť zamestnancom primeranú kompenzáciu s cieľom uspokojiť ich potreby.
 • Zrážky zo mzdy ako disciplinárne opatrenia sú zakázané, okrem prípadov, kedy ich umožňujú vnútroštátne predpisy a slobodne vyjednaná kolektívna dohoda, ktorá je v platnosti.
 • Skupina METRO GROUP zabezpečuje, že mzdy a zloženie výhod sú zamestnancom podrobne opísané jasne a pravidelne. Ďalej skupina METRO GROUP zabezpečuje, že mzdy a výhody sa poskytujú v zhode s platnými predpismi a platové ohodnotenie sa poskytuje spôsobom vhodným pre zamestnancov.
 • Skupina METRO GROUP uhradí všetky nadčasy na základe prémiových sadzieb, ako je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. V krajinách, kde sa nie sú prémiové sadzby za nadčasy regulované predpismi kolektívnej dohody, je zamestnanec za nadčasy odmenený na základe prémiových sadzieb, alebo na základe sadzby na úrovni prevládajúcich priemyselných štandardov, v závislosti od toho, ktorá sadzba je výhodnejšia pre záujmy zamestnancov.

3.4       Pracovný čas

 • Skupina METRO GROUP spĺňa všetky vnútroštátne právne predpisy a priemyselné štandardy o pracovnom čase a štátnych sviatkoch.
 • Maximálny počet povolených pracovných hodín za týždeň je stanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale nemal by pravidelne presahovať 48 hodín a maximálny povolený počet nadčasových hodín nesmie prekročiť hranicu 12 hodín.
 • Nadčasy sú odpracované výhradne na báze dobrovoľnosti a vyplatené na základe prémiovej sadzby. V prípade, že je nadčas nevyhnutný na uspokojenie krátkodobého obchodného dopytu a činnosti skupiny METRO GROUP, je súčasťou kolektívnej dohody, ktorá sa slobodne prerokovala medzi organizáciami zamestnancov zastupujúcimi značnú časť pracovnej sily, spoločnosť môže vyžadovať nadčas v súlade s týmito dohodami. Dohoda tohto druhu musí spĺňať dané požiadavky.
 • Zamestnanec má v rámci skupiny METRO GROUP nárok na minimálne jeden voľný deň po šiestich odpracovaných dňoch. Výnimky z tohto pravidla sa uplatňujú iba v prípadoch, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 • Vnútroštátne právne predpisy povoľujú pracovný čas prekračujúci tento limit
 • Slobodne dohodnutá kolektívna dohoda je v platnosti a dovoľuje priemerovanie pracovného času, vrátane primeraných období odpočinku

3.5        Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

 • Skupina METRO GROUP zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie a vykonáva účinné kroky k prevencii potenciálnych nehôd a zdravotných úrazov zamestnancov, ktoré môžu byť spôsobené pracovnou činnosťou alebo činnosťami spojenými s pracovnou náplňou tak, že v primeranej miere minimalizuje príčiny rizika v pracovnom prostredí a zároveň zachováva poznatky o sektore a špecifických rizikách.
 • Skupina METRO GROUP vytvorí jasný súbor nariadení a postupov pre identifikáciu, prevenciu a minimalizáciu rizík a bude ho dodržiavať.
 • Všetci zamestnanci majú právo odísť z miesta bezprostredného závažneho rizika bez povolenia spoločnosti.
 • Najmä je nutné vymenovať predstaviteľov riadenia, ktorí budú zodpovední za bezpečnosť pri práci zamestnancov a za implementáciu prvkov ochrany zdravia a bezpečnosti. Všetci zamestnanci dostanú pravidelné a zaznamenané zdravotné a bezpečnostné školenie. Školenie sa musí opakovať pre nových zamestnancov a zamestnancov na novej pozícií. Zriadi sa systém, na základe ktorého bude možné odhaliť ohrozenie zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov, vyhnúť sa mu a odpovedať naň.
Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky