Európska iniciatíva o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci: Zásady správnych postupov

METRO GROUP sa záväzne pripojila k Európskej iniciatíve o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci. Účelom tejto Iniciatívy a jej Zásad je podpora správnych obchodných postupov ako základ pre komerčné správanie sa v prostredí európskeho potravinového reťazca. Zásady správnych postupov zabezpečujú rámec pre obchodné vzťahy, ktoré rešpektujú zmluvné slobody a garantujú voľnú súťaž, vzájomnú dôveru a kontinuitu, ktoré sú podmienkou pre obchodný rast, inovácie a tri piliere udržateľného rozvoja (ekonomický, spoločenský a environmentálny).

Zásady správnych postupov

Všeobecné zásady:

A. SPOTREBITELIA: Zmluvné strany by mali v rámci svojich medzipodnikových vzťahov neustále zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Zmluvné strany by mali pri distribúcii tovaru v rámci dodávateľského reťazca zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť a optimalizáciu zdrojov.

B. ZMLUVNÁ SLOBODA
: Zmluvné strany sú nezávislé hospodárske subjekty, ktoré vzájomne rešpektujú svoje práva stanoviť si vlastnú stratégiu a politiku riadenia vrátane slobody nezávisle sa rozhodnúť, či dohodu uzavrú alebo neuzavrú.

C. POCTIVÝ OBCHODNÝ STYK
: Zmluvné strany by mali medzi sebou navzájom konať zodpovedne, v dobrej viere a s náležitou profesionálnou starostlivosťou.

Osobitné zásady:

1. PÍSOMNÉ DOHODY: Dohody by mali byť v písomnej forme okrem prípadu, ak to nie je praktické alebo ak sú ústne dohody vzájomne prijateľné a vyhovujúce. Mali by byť jasné a transparentné a vzťahovať sa na čo možno najviac relevantných a predvídateľných prvkov vrátane práv a postupov ich ukončenia.

2. PREDVÍDATEĽNOSŤ
: Zmluvné podmienky sa nesmú zmeniť jednostranne okrem prípadu, keď bola táto možnosť, jej okolnosti a podmienky dohodnuté vopred. Dohody by mali v súvislosti s každou zmluvnou stranou stanoviť postup rokovania s druhou stranou o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na vykonávanie dohody alebo z dôvodu nepredvídateľných okolností tak, ako sa to stanovuje v dohode.

3. DODRŽIAVANIE
: Dohody sa musia dodržiavať.

4. INFORMÁCIE: Ak sa vymieňajú informácie, musia sa dodržiavať prísne právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže a iné uplatniteľné právne predpisy a strany by mali primerane dbať o to, aby zabezpečili, že poskytnuté informácie budú správne a nebudú zavádzajúce.

5. DÔVERNOSŤ: Dôvernosť informácií sa musí rešpektovať okrem prípadu, keď informácie už boli zverejnené alebo keď ich prijímajúca strana získala nezávisle v súlade so zákonom a v dobrej viere. Prijímajúca strana použije dôverné informácie len na účely, na ktoré boli poskytnuté.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKO: Všetky zmluvné strany v rámci dodávateľského reťazca by mali niesť svoje vlastné príslušné podnikateľské riziká.

7. OPRÁVNENÁ POŽIADAVKA: Zmluvná strana nesmie používať hrozby s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo preniesť neoprávnené náklady.

Riešenia sporov:

V prípadoch, keď sa Vy ako náš obchodný partner cítite poškodený porušením niektorej z vyššie uvedených Zásad, adresujte Váš podnet na:

Ludmila Schnebelt

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, Praha 5, 155 00, Česká republika
Ludmila.Schnebelt@makro.cz

Danú záležitosť podrobne popíšte vrátane Zásady, ktorá bola podľa Vášho názoru porušená. Váš podnet preveríme so všetkou vážnosťou s tým, že Vás budeme v najbližšom možnom čase kontaktovať, aby sme celú záležitosť spoločne vyriešili.
Staňte sa zákazníkom

Ak máte firmu alebo ste SZČO, staňte sa naším zákazníkom behom pár minút.

Zaregistrujte sa
Kde sme

nájdite svoju najbližšiu METRO predajňu.

Navštívte nás
dialogcheck
Akciová ponuka

Prehliadnite si aktuálnu ponuku.

Do ponuky