Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Európska iniciatíva o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci: Zásady správnych postupov

METRO GROUP sa záväzne pripojila k Európskej iniciatíve o vertikálnych vzťahoch v potravinovom dodávateľskom reťazci. Účelom tejto Iniciatívy a jej Zásad je podpora správnych obchodných postupov ako základ pre komerčné správanie sa v prostredí európskeho potravinového reťazca. Zásady správnych postupov zabezpečujú rámec pre obchodné vzťahy, ktoré rešpektujú zmluvné slobody a garantujú voľnú súťaž, vzájomnú dôveru a kontinuitu, ktoré sú podmienkou pre obchodný rast, inovácie a tri piliere udržateľného rozvoja (ekonomický, spoločenský a environmentálny).

Zásady
Viac informácií nájdete na: http://www.supplychaininitiative.eu/

Zásady správnych postupov

Všeobecné zásady:

A. SPOTREBITELIA: Zmluvné strany by mali v rámci svojich medzipodnikových vzťahov neustále zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a celkovú udržateľnosť dodávateľského reťazca. Zmluvné strany by mali pri distribúcii tovaru v rámci dodávateľského reťazca zabezpečiť čo najvyššiu efektívnosť a optimalizáciu zdrojov.
 
B. ZMLUVNÁ SLOBODA: Zmluvné strany sú nezávislé hospodárske subjekty, ktoré vzájomne rešpektujú svoje práva stanoviť si vlastnú stratégiu a politiku riadenia vrátane slobody nezávisle sa rozhodnúť, či dohodu uzavrú alebo neuzavrú.

C. POCTIVÝ OBCHODNÝ STYK: Zmluvné strany by mali medzi sebou navzájom konať zodpovedne, v dobrej viere a s náležitou profesionálnou starostlivosťou.


Osobitné zásady:

1. PÍSOMNÉ DOHODY: Dohody by mali byť v písomnej forme okrem prípadu, ak to nie je praktické alebo ak sú ústne dohody vzájomne prijateľné a vyhovujúce. Mali by byť jasné a transparentné a vzťahovať sa na čo možno najviac relevantných a predvídateľných prvkov vrátane práv a postupov ich ukončenia.
 
2. PREDVÍDATEĽNOSŤ: Zmluvné podmienky sa nesmú zmeniť jednostranne okrem prípadu, keď bola táto možnosť, jej okolnosti a podmienky dohodnuté vopred. Dohody by mali v súvislosti s každou zmluvnou stranou stanoviť postup rokovania s druhou stranou o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných na vykonávanie dohody alebo z dôvodu nepredvídateľných okolností tak, ako sa to stanovuje v dohode.
 
3. DODRŽIAVANIE: Dohody sa musia dodržiavať.
 
4. INFORMÁCIE: Ak sa vymieňajú informácie, musia sa dodržiavať prísne právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže a iné uplatniteľné právne predpisy a strany by mali primerane dbať o to, aby zabezpečili, že poskytnuté informácie budú správne a nebudú zavádzajúce.
 
5. DÔVERNOSŤ: Dôvernosť informácií sa musí rešpektovať okrem prípadu, keď informácie už boli zverejnené alebo keď ich prijímajúca strana získala nezávisle v súlade so zákonom a v dobrej viere. Prijímajúca strana použije dôverné informácie len na účely, na ktoré boli poskytnuté.
 
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA RIZIKO: Všetky zmluvné strany v rámci dodávateľského reťazca by mali niesť svoje vlastné príslušné podnikateľské riziká.
 
7. OPRÁVNENÁ POŽIADAVKA: Zmluvná strana nesmie používať hrozby s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo preniesť neoprávnené náklady.
 
 

Riešenia sporov:

V prípadoch, keď sa Vy ako náš obchodný partner cítite poškodený porušením niektorej z vyššie uvedených Zásad, adresujte Váš podnet na:
 
Ludmila Schnebelt
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, Praha 5, 155 00, Česká republika
Ludmila.Schnebelt@makro.cz
 
Danú záležitosť podrobne popíšte vrátane Zásady, ktorá bola podľa Vášho názoru porušená. Váš podnet preveríme so všetkou vážnosťou s tým, že Vás budeme v najbližšom možnom čase kontaktovať, aby sme celú záležitosť spoločne vyriešili.