Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Informácia o spracúvaní osobných údajov

     1. Všeobecné informácie a) Právny základ

Naše spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR- General Data Protection Regulation) a platnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobch údajov, právnym základom je hlas dotknutej osoby poa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

b) Prevádzkovat ako je definovaný v nariadení GDPR

METRO Cash & Carry SR s.r.o., so sídlom Senec cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45952671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B

c)    Zodpovedná osoba/ kontakt

METRO Cash & Carry SR s.r.o., Zodpovedná osoba / Poverenec GDPR, Senec cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, e-mail: poverenec@metro.sk

2. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Právnym kladom Vášho súhlasu a vyššie uvedeného spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas dotknutej osoby poa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

3. Účel spracúvania osobch údajov

Účelom spracúvania Vami poskytnutých osobch údajov je ich zverejnenie z vodu zverejnenia vyjadrenia vášho súhlasu s obsahom Memoranda o napĺňaní princípov maximálnej využitnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov.

4. Vaše práva

Pre uplatnenie svojich práv stanovených podľa GDPR sa ako dotknutá osoba môžete obtiť prostredníctvom neformálneho zaslania na spoločno METRO na adresu uvedenú vyššie v bode 1. písm. b) tejto Informácie o spracúvaní osobch údajov, a v prípade emailovej komunicie          na info@metro.sk . Poskytnutie Vašich osobch údajov je dobrovoľné, v prípade ich neposkytnutia Vaše práva nasledujúce:

 

•             právo dost informácie o spracúvaní údajov a kópiu spracúvaných údajov (právo na prístup, čl. 15 GDPR);

•             právo požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie nplných údajov (právo na opravu, čl. 16 nariadenia GDPR);

•             právo požadovať výmaz osobch údajov a, poki boli osob údaje zverejnené, informovanie ostatných prevádzkovatov o žiadosti o maz (právo na vymazanie, čl. 17 nariadenia GDPR);

•             právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania, čl. 18 GDPR);

•             právo získať osob údaje týkajúce sa dotknutej osoby, v štrukrovanom, bežne používanom a strojovo čitatnom forte, a právo piadať o prenesenie týchto údajov imu prevádzkovatovi (právo na prenositeľno údajov, čl. 20 GDPR);

•             právo vzniesť mietku proti spracúvaniu údajov s ciom zastaviť ho (právo namietať, čl. 21 GDPR);


 

•             právo udelený hlas kedykoľvek odvolať s cieľom zastaviť spracúvanie údajov, ktoré vychádza z vášho súhlasu. Odvolanie sa nedotkne konnosti spracúvania na základe súhlasu pred odvolaním (právo odvolať súhlas, čl. 7 GDPR),

•             Právo pod sťažno dozornému orgánu v prípade, že spracúvanie údajov považujete za porušenie GDPR (právo podať sťažnodozornému orgánu, čl. 77 GDPR), resp. právo podať návrh na začatie konania poa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom kontaktné údaje Úradu na ochranu osobch údajov nasledovné:

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Fax: + 421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Webstnka: http://www.dataprotection.gov.sk/.