Staňte sa naším zákazníkom. Je to jednoduché.

Získať METRO kartu

Pravidlá vernostného programu METRO Cash & Carry Slovakia, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť METRO“)

 • Za nákup tovaru v hodnote rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej 20 EUR bez DPH dostane registrovaný zákazník spoločnosti METRO (ďalej len „zákazník“) pri pokladnici 1 bod a ďalej potom 1 bod za každých 20 EUR bez DPH z konečnej hodnoty nákupu uvedenej na daňovom doklade po odpočítaní všetkých zliav.
 • Za nákup tabakových výrobkov a za nákup pohonných hmôt na čerpacích staniciach spoločnosti METRO nevzniká zákazníkovi nárok na vydanie bodov.
 • Čas platnosti vernostného programu: od 7. 9. do 31. 12. 2016. 
 • Všetky získané body sa lepia na vyhradené miesto na karte vernostného programu (ďalej len „karta“).
 • Karta programu je zaslaná ako súčasť letáka METRO č. 20, alebo si ju môže zákazník vyžiadať pri pokladnici. Skladačky budú takisto k dispozícii na stojanoch s vystavenými výrobkami.
 • Karta je súčasťou brožúry vernostného programu, ktorá je zaslaná ako súčasť ponukového letáka METRO č. 21, alebo si kartu môže zákazník vyžiadať pri po kladnici. Karty budú tiež k dispozícii na stojanoch s vystavenými výrobkami.
 • Po nazbieraní príslušného počtu bodov môže zákazník uplatniť zľavu na vybraný výrobok či výrobky za podmienok uvedených v brožúre vernostného programu.
 • Zľavu na vybraný výrobok získa zákazník pri jeho platení pri pokladnici po odovzdaní karty s príslušným počtom nalepených bodov.
 • Právo určiť výrobky, na ktoré bude možné počas platnosti vernostného programu uplatniť zľavu, prislúcha výlučne spoločnosti METRO.
 • Zľavy je možné uplatňovať priebežne počas platnosti vernostného programu, a to vždy pri ďalšom nákupe po nazbieraní dostatočného počtu bodov. Ak zbiera zákazník body aj na ďalšie výrobky, použije rovnakú kartu na zber ďalších bodov, ak nie je táto karta už zaplnená a uplatnená. Odčerpané body budú pri pokladnici znehodnotené. Nevyčerpané body z uplatnenej karty budú pri pokladnici prevedené na novú kartu. 
 • Výrobky za zvýhodnené ceny je možné zakúpiť po predložení príslušného počtu bodov na karte najneskôr do 10. 1. 2017 alebo do vyčerpania zásob.
 • V prípade poškodenia alebo straty aj len sčasti vyplnenej karty nebude poskytovaná žiadna náhrada. Platné sú len originálne a nepoškodené body. 
 • Zľavy nie sú právne vymáhateľné.
 • Vernostný program prebieha vo všetkých veľkoobchodných strediskách spoločnosti METRO v Slovenskej republike.
 • Spoločnosť METRO si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť pravidlá vernostného programu alebo vernostný program s okamžitou platnosťou ukončiť.
 • Zákazník zúčastňujúci sa vernostného programu sa zaväzuje dodržiavať pravidlá vernostného programu.
 • Táto ponuka tovaru informačnej povahy je určená na podporu predaja tovaru a nepredstavuje záväznú ponuku na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti METRO
Ceny sú uvedené v eurách. Celý vernostný program si možno prezrieť aj na www.metro.sk/vernostnyprogram.